నారద గురుసామి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

దర్బారు రాగం - ఆది తాళం


పల్లవి

నారద గురుసామి ! యికనైన న -

న్నాదరింపవేమి ? ఈ కఱవేమి ?

అనుపల్లవి

సారెకు సంగీత యోగ నైగమ

పారంగతుడైన పరమ పావన !


చరణము

ఇతిహాస పురాణాగమ చరితము - లెవరి వల్ల గలిగె ?

పతిని దానమివ్వ బుద్ధి సత్య - భామ కెటుల గలిగె ?

ద్యుతిజిత శరదాభ్ర ! నిను వినా, ముని

యతుల కెవరు గలిగె ?

క్షితిని, త్యాగరాజ వినుత ! న -

మ్మితి చింత దీర్చి ప్రహ్లాదుని బ్రోచిన