గిరిరాజ సుతా తనయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

బంగాళ రాగము - దేశాది తాళము


పల్లవి

గిరిరాజ సుతా తనయ ! సదయ


అనుపల్లవి

సురనాథ ముఖార్చిత పాదయుగ !

పరిపాలయ మా, మిభరాజముఖ !


చరణము

గణనాథ ! పరాత్పర ! శంకరా -

గమ వారినిధి రజనీకర !

ఫణిరాజకంకణ ! విఘ్ననివా -

రణ ! శాంభవ ! శ్రీత్యాగరాజనుత !