కారుబారు సేయువారు గలరే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

రాగం: ముఖారి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
కారుబారు సేయువారు గలరే? నీవలె సాకేత నగరిని ||కారు||

అను పల్లవి:
ఊరివారు దేశజనులు వరమునులు
ఉప్పొంగుచును భావకులయ్యెడు ||కారు||

చరణము(లు):
నెలకు మూఁడువాన లఖిల విద్యల
నేర్పు గలిగి, దీర్ఘాయువు గలిగి
చలము గర్వరహితులు గాలేద?
సాధు త్యాగరాజ వినుత రామ! ||కారు||