కలుగునా పదనీరజ సేవ? గంధవాహ తనయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

రాగం: పూర్ణలలిత
తాళం: ఆది

పల్లవి:
కలుగునా పదనీరజ సేవ? గంధవాహ తనయ ||కలుగునా||

అను పల్లవి:
పలుమారు జూచుచు బ్రహ్మానందుఁడై
బరగెడు భక్తాగ్రేసర! తనకు ||కలుగునా||

చరణము(లు):
వేకువ జామున నీ కరమున నిడి
శ్రీకాంతుఁ డమృత స్నానము జేసి తా సీ,
తా కరములచే భుజించి నిను సా
త్వీక పురాణ పఠన జేయుమను
సాకేత పతిని సర్వాధారుని
ప్రాకటముగ త్యాగ రాజనుతుని గన ||కలుగునా||