కలి నరులకు మహిమలు దెలిపేమి ఫలమనలేదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

రాగం: కుంతలవరాళి
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
కలి నరులకు మహిమలు దెలిపేమి ఫలమనలేదా క...

అను పల్లవి:
ఇలను వెలయ వర వృష రాజుల కటు
కులరుచి తెలియు చందముగానీ క..

చరణము(లు)
దారసుతులకై ధనములకై యూరు
పేరులకై బహు పెద్దతనముకై
సారెకు భక్తవేసముకొనువారికి
తారకనామ శ్రీ త్యాగరాజార్చిత క...