కరుణ ఏలాగంటే నీ విధమే కల్యాణసుందర రామ క

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

కరుణ ఏలాగంటే నీ విధమే కల్యాణసుందర రామ 
రాగం: వరాళి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
కరుణ ఏలాగంటే నీ విధమే కల్యాణసుందర రామ క...

అను పల్లవి:
పరమాత్ముఁడు జీవాత్ముఁడు యొకఁడై
బరగుచుండు భక్తపరాధీనుని క...

చరణము(లు)
అనృతంబాడఁడు అల్పుల వేడఁడు
సునృపుల గొలువఁడు సూర్యుని మఱవఁడు క...

మాంసము ముట్టఁడు మధువును త్రాగఁడు
పరహింసల సేయఁడు యెఱుకను మఱవఁడు క...

మూడీషణముల వాడఁడు జీవ
న్ముక్తుఁడై తిరుగు మదమును జూపఁడు క...

వంచన సేయఁడు పరులతో బోంకఁడు
చంచలచిత్తుఁడై సౌఖ్యము విడవఁడు క...

సాక్షి యని దెలిసి యందు లక్ష్యము విడువఁడు కం
జాక్షుని త్యాగరాజ రక్షఁకుడైనవాని క...