కరుణాజలధే, దాశరధే, కమనీయ సుగుణ నిధే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

రాగం: కేదారగౌళ
తాళం: చాపు

పల్లవి:
కరుణాజలధే, దాశరథే, కమనీయ సుగుణ నిధే ||కరుణా||

అను పల్లవి:
తరుణాంబుజ నిభ చరణా!
సురమదహరణా! శ్రితజన శరణాద్భుతఘన! ||కరుణా||

చరణము(లు):
మనవిని వినక యోచన జేసిన నే
విననయ్య శ్రీరామ! ఓ పరమ పా
వన! తారక నామ! సుగుణధామ!
జనకతనయావన! చతుర్ముఖ
జనక! జనక వచన సుపరి పా
లనము జేసిన వనజలోచన!
సనకసుత! మా ధనము నీవే ||కరుణా||

సురముని వరనుత! సరసముతో నన్ను
కరుణించిన నీదు తండ్రి సొమ్ము
వెరవక బోనేరదు ఎందుకు వాదు?
హరిగణాధిప పరిచ! రాగమ
చర! పరాత్పర! తరముగాదిక
చరణ భక్తి వితరణ మొసగను
తరుణమిది, శ్రీకర! ధరాధిప! ||కరుణా||

ధనమదమున నుండు మనుజుల నేను యా
చన సేయగ లేనురా త్యాగరాజ
వినుత! ఘృణాసాగర! సమీర
తనయ సేవిత! ధనదనుత! స
జ్జన మనోహర! ఘనరవ స్వర!
మనసు చాలా వినదురా యీ
తనువు నీదని వినుతి జేసెద ||కరుణా||


Raagam: kaedaaragaula
Taalam: chaapu

Pallavi:
Karunaajaladhae, daasarathae, kamaneeya suguna nidhae ||karunaa||

Anu pallavi:
Tarunaambuja nibha charanaa!
Suramadaharanaa! Sritajana saranaadbhutaghana! ||karunaa||

Charanamu(lu):
Manavini vinaka yochana jaesina nae
Vinanayya Sreeraama! O parama paa
Vana! Taaraka naama! Sugunadhaama!
Janakatanayaavana! Chaturmukha
Janaka! Janaka vachana supari paa
Lanamu jaesina vanajalochana!
Sanakasuta! Maa dhanamu neevae ||karunaa||

Suramuni varanuta! Sarasamuto nannu
Karunimchina needu tamdri sommu
Veravaka bonaeradu emduku vaadu?
Hariganaadhipa paricha! Raagama
Chara! Paraatpara! Taramugaadika
Charana bhakti vitarana mosaganu
Tarunamidi, Sreekara! Dharaadhipa! ||karunaa||

Dhanamadamuna numdu manujula naenu yaa
Chana saeyaga laenuraa tyaagaraaja
Vinuta! Ghrnaasaagara! Sameera
Tanaya saevita! Dhanadanuta! Sa
Jjana manohara! Ghanarava svara!
Manasu chaalaa vinaduraa yee
Tanuvu needani vinuti jaeseda ||karunaa||