కమలాప్తకుల కలశాబ్ధిచంద్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


కమలాప్తకుల కలశాబ్ధిచంద్ర 
రాగం: బృందావన సారంగ
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
కమలాప్తకుల కలశాబ్ధిచంద్ర
కావవయ్య నను, కరుణా సముద్ర! ॥కమలా॥

అను పల్లవి:
కమలా కళత్ర! కౌసల్యా సుపుత్ర!
కమనీయ గాత్ర! కామారి మిత్ర! ॥కమలా॥

చరణము(లు)
మును దాసుల బ్రోచినదెల్ల చాల
విని నీ చరణాశ్రితుఁడైతినయ్య
కనికరంబున నాకభయ మియ్యవయ్య
వనజ లోచన! శ్రీ త్యాగరాజ వినుత ॥కమలా॥