కన్నతండ్రి నాపై కరుణమానకే గాసితాళనే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

కన్నతండ్రి నాపై కరుణమానకే గాసితాళనే 
రాగం: దేవమనోహరి
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
కన్నతండ్రి నాపై కరుణమానకే గాసితాళనే ॥క॥

అను పల్లవి:
నిన్నసేయుపనులు నేఁడుగాక వే
రెన్నలే దనుచు వేమాఱులకు ॥క॥

చరణము(లు)
ఎదురు తాననే ఇంగితం వెఱిఁగి
చెదరనీక పంచేంద్రియ మణంచి నిన్
వదలలేని ధైర్యశాలి గాదని
మదనకోటి రూప త్యాగరాజ నుత ॥క॥