కనులు తాకని పరకాంతల మనసెటులో రామ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

కనులు తాకని పరకాంతల మనసెటులో రామ 
రాగం: కల్యాణ వసంత
తాళం: రూపక

పల్లవి:
కనులు తాకని పరకాంతల మనసెటులో రామ ॥క॥

అను పల్లవి:
ననబోణులపై నేరమన నోరేమి రామ ॥క॥

చరణము(లు)
ఘోరభూతపతినిజూచి దారుకారణ్యసతులు
మేరమీఱి భువిని యపదూరు గల్గజేసిరే ॥క॥

మన మోహనానంద మదచకోరనయన కుందర
దన చంద్రవదన సుందరాంగ త్యాగరాజ వినుత ॥క॥