కనుగొను సౌఖ్యము, కమలుజుకైనఁ గల్గునా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


కనుగొను సౌఖ్యము, కమలుజుకైనఁ గల్గునా 
రాగం: నాయకి
తాళం: రూపకం

పల్లవి:
కనుగొను సౌఖ్యము, కమలుజుకైనఁ గల్గునా ॥కనుగొను॥

అను పల్లవి:
దనుజు వైరియగు రాముని దయ గల్గిన నతని వినా ॥కనుగొను॥
చరణము(లు)
తనువొకచో మనసొకచో దగిన వేషమొకచో నిడి
జనుల నేచువారికి జయమౌనే త్యాగరాజు ॥కనుగొను॥