కనుగొంటిని శ్రీరాముని నేఁడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

కనుగొంటిని శ్రీరాముని నేఁడు 
రాగం: బిలహరి

తాళం: దేశాది

పల్లవి:

కనుగొంటిని శ్రీరాముని నేఁడు ॥క॥

అను పల్లవి:

ఇనకులమందు ఇంపుగాను బుట్టిన

ఇలలోన సీతానాయకుని నేఁడు ॥క॥


చరణము(లు)

భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు కొలువఁ

బవమానసుతుఁడు పాదములఁ బట్ట

ధీరులైన సుగ్రీవప్రముఖులు

వినుతిసేయ త్యాగరాజనుతుని నేఁడు ॥క॥