కదలే వాఁడుగాడే రాముడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

కదలే వాఁడుగాడే రాముడు - కథలెన్నోగలవాఁడె 
రాగం: నారాయణగౌళ
తాళం: ఆది

పల్లవి:
కదలే వాఁడుగాడే రాముడు - కథలెన్నోగలవాఁడె ॥క॥

అను పల్లవి:
మొదలే తానైనాఁడే - తుదిమొదలే లేనివాఁడైనాడే ॥క॥

చరణము(లు)
కల్పన లెన్నడులేఁడు సం - కల్పములే గలవాఁడు శేష
తల్పశయనుఁడే వాఁడు శ్రీ - త్యాగరాజనుతుఁడై నాఁడే ॥క॥