కంటఁజూడుమీ ఒకపరి క్రీ గం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అఃకంటఁజూడుమీ ఒకపరి క్రీ గం... 
రాగం: లతాంగి
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
కంటఁజూడుమీ ఒకపరి క్రీ గం...

అను పల్లవి:
బంటుఁడై వెలయు బాగుగాని తప్పు
తంటలెల్ల మానుకొన్న నన్నుఁ గ్రీ గం...

చరణము(లు)
అలనాఁడు సౌమిత్రి పాదసేవ
చెలరేగి సేయువేళ సీతతోఁ
బలికిఁ జూచినంత పులకాంకితుఁడై
బరగిన యటు త్యాగరాజుని క్రీ గం...