ఎవ్వరే రామయ్య నీ సరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

ఎవ్వరే రామయ్య నీ సరి 
రాగం: గాగేయభూషణి
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
ఎవ్వరే రామయ్య నీ సరి ॥ఎ॥

అను పల్లవి:
రవ్వకుఁ దావులేక సుజనులను
రాజిగ రక్షించే వా ॥రె॥

చరణము(లు)
పగవానికి సోదరుఁడని ఎంచక
భక్తినెఱిగిఁ లంకాపట్టణ మొసగఁగా
నగధర సురభూసురపూజిత వర
నాగశయన త్యాగరాజవినుత సరి ॥ఎ॥