ఎవరైన లేరా పెద్దలు? ఇలలోన దీనుల బ్రోవను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఎవరైన లేరా పెద్దలు? ఇలలోన దీనుల బ్రోవను 
రాగం: సిద్ధసేన
తాళం: రూపకం

పల్లవి:
ఎవరైన లేరా పెద్దలు?
ఇలలోన దీనుల బ్రోవను ॥ఎవరైన॥

అను పల్లవి:
భవసాగరమున చరించు
బలు గాసి రామునితోఁ దెలుప ॥ఎవరైన॥

చరణము(లు)
కలి మానవాధముల కార్యములు
కామ మత్సరాదుల కృత్యములు
చల చిత్తము లేని దారిపుడు
చాల త్యాగరాజ నుతునితో దెలుప ॥ఎవరైన॥