ఎవరి మాట విన్నావో రావొ ఇందులెవో భళిభళి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అఃఎవరి మాట విన్నావో రావొ ఇందులెవో భళిభళి 
రాగం: కాంభోజి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
ఎవరి మాట విన్నావో రావొ ఇందులెవో భళిభళి ॥ఎ॥

అను పల్లవి:
అవనిలో నార్షేయ పౌరుషేయమంది చోద్యమెఱుఁగ లేనయ్య ॥ఎ॥

చరణము(లు)
భక్తపరాధీనుఁడనుచుఁ బరమభాగవతుల
వ్యక్తరూపుఁడై పలికిన ముచ్చట యుక్తమనుచు నుంటి
శక్తి గల మహాదేవుఁడు నీవని సంతోషమున నుంటి
సత్త చిత్తుడగు త్యాగరాజనుత సత్యసంధుఁ డనుకొంటి నిలలో ॥ఎ॥