ఎవరని నిర్ణయించిరిరా నిన్నెట్లారిధించిరిరా నర వరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


ఎవరని నిర్ణయించిరిరా నిన్నెట్లారిధించిరిరా నర వరు 
రాగం: దేవామృతవర్షిణి
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
ఎవరని నిర్ణయించిరిరా ని
న్నెట్లారిధించిరిరా నర వరు ॥లె॥

అను పలవి:
శివుఁడనో మాధవుదనో కమల
భవుఁడనో పరబ్రహ్మనో ॥ఎ॥

చరణము(లు)
శివమంత్రమునకు మా జీవము మా
ధవమంత్రమునకు రాజీవము ఈ
వివరముఁ దెలిసిన ఘనులకు మ్రొక్కెద
వితరణగుణ త్యాగరాజ వినుత ని ॥న్నె॥