ఎన్నడు చూతునో ఇనకులతిలక ని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అఃఎన్నడు చూతునో ఇనకులతిలక ని 
రాగం: కలావతి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
ఎన్నడు చూతునో ఇనకులతిలక ని న్నె...

అను పల్లవి:
పన్నగశయన! భక్తజనావన!
పున్నమచందురుఁబోలు ముఖమ్మును ఎ...

చరణము(లు)
ధరణిజ సౌమిత్రి భరత రిపుఘ్న వా
నరయూధపతి వరుఁడాంజనేయుఁడు
కరుణను ఒకరికొకరు వరింప నా
దరణను బిలిచే నిను త్యాగరాజార్చిత! ఎ...