ఎట్లా దొరకితివో? ఓ రామ తన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అఃఎట్లా దొరకితివో? ఓ రామ తన 
రాగం: వసంత
తాళం: ఆది

పల్లవి:
ఎట్లా దొరకితివో? ఓ రామ తన ॥కెట్లా॥

అను పల్లవి:
చుట్లార గడియ దోవకు నాదు
పట్లాభిమానము లేకుండగ ॥ఎట్లా॥

చరణము(లు)
పాద మహిమో పెద్ద లాశీర్వాద బలమో సుస్వరపు
నాదఫలమో త్యాగరాజ ఖేదహర శ్రీనాథ! తన ॥కెట్లా॥