ఎందు కౌగిలింతురా? ని - న్నెంతని వర్ణింతురా? ని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అఃఎందు కౌగిలింతురా? ని - న్నెంతని వర్ణింతురా? ని 
రాగం: శుద్ధదేశి
తాళం: ఆది

పల్లవి:
ఎందు కౌగిలింతురా? ని - న్నెంతని వర్ణింతురా? ని ॥న్నెం॥
అను పల్లవి:
అందమైన కుందరవదన - ఇందిరా హృన్మందిరా! ని ॥న్నెం॥

చరణము(లు)
నీదు పలుకె పలుకురా నీదు కులుకే కులుకురా
నీదు తళుకే తళుకురా నిజమైన త్యాగరాజనుత! ని ॥న్నెం॥