ఎందుకు నిర్దయ ఎవరున్నారురా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అఃఎందుకు నిర్దయ ఎవరున్నారురా 
రాగం: హరికాభోజి
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
ఎందుకు నిర్దయ ఎవరున్నారురా ॥ఎం॥

ఇందునిభానన ఇనకులచందన ॥ఎం॥

పరమపావన పరిమళాపఘన ॥ఎం॥

నే పరదేశీ బాపవే గాసి ॥ఎం॥

ఉడుతభక్తి గని ఉప్పతిల్లఁగ లేదా ॥ఎం॥

శత్రుల మిత్రుల సమముగఁజూచే నీ ॥కెం॥

ధరలో నీవై త్యాగరాజుపై ॥ఎం॥