ఎంతవేడుకొందు రాఘవ పంతమేలరా ఓ రాఘవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః

ఎంతవేడుకొందు రాఘవ పంతమేలరా ఓ రాఘవ 
రాగం: సరస్వతీ మనోహరి
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
ఎంతవేడుకొందు రాఘవ
పంతమేలరా ఓ రాఘవ ॥ఎం॥

అను పల్లవి:
చింతఁ దీర్చుట కెంతమోడి రా
అంతరాత్మ నాచెంతరాను నే ॥నెం॥

చరణము(లు)
చిత్తమందు నిన్నుఁ జూచు సౌఖ్యమే
ఉత్తమంబనుచు ఉప్పొంగుచును
సత్తమాత్రమా చాల నమ్మితిని
సార్వభౌమ శ్రీత్యాగరాజ నుత ॥ఎం॥