ఎంతముద్దో ఎంత సొగసో ఎవరివల్ల వర్ణింపఁ దగునే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అఃఎంతముద్దో ఎంత సొగసో ఎవరివల్ల వర్ణింపఁ దగునే 
రాగం: బిందుమాలిని
తాళం: ఆది

పల్లవి:
ఎంతముద్దో ఎంత సొగసో
ఎవరివల్ల వర్ణింపఁ దగునే ॥ఎం॥

అను పల్లవి:
ఎంతవారలైనఁ గాని కామ
చింతాక్రాంతులైనారు ॥ఎం॥

చరణము(లు)
అత్తమీఁద కనులాసకు దాసులు
సత్త భాగవత వేసులైరి
దుత్త పాలరుచిఁ దెలియ సామ్యమె
ధురీణుఁడౌ త్యాగరాజ నుతుఁడు ॥ఎం॥