ఎంతనేర్చిన ఎంతజూచిన ఎంతవారలైన కాంతదాసులే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అఃఎంతనేర్చిన ఎంతజూచిన ఎంతవారలైన కాంతదాసులే 
రాగం: సింధుధన్యాసి (ఉదయరవిచంద్రిక)
తాళం: దేశాది

పల్లవి:
ఎంతనేర్చిన ఎంతజూచిన
ఎంతవారలైన కాంతదాసులే ॥ఎం॥

అను పల్లవి:
సంతతంబు శ్రీకాంతస్వాంత సి
ద్ధాంతమైన మార్గచింతలేని వా ॥రెం॥

చరణము(లు)
పరహింస పరభామాన్యధన
పరమానవాపవాద
పరజీవనమ్ముల కనృతమే
భాషించేరయ్య త్యాగరాజ నుత ॥ఎం॥