అనురాగము లేని మనసున సుజ్ఞానము రాదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


అనురాగము లేని మనసున (రాగం: సరస్వతి) (తాళం : రూపకం)


పల్లవి 

అనురాగము లేని మనసున సుజ్ఞానము రాదు ॥ అనురాగము ॥

అనుపల్లవి 

ఘనులైన యంతర్జ్ఞానుల కెఱుకేగాని ॥ అనురాగము ॥


చరణము 

వగవగగా భుజియించువారికి తృప్తియౌరీతి

సగుణధ్యానముపైని సౌఖ్యము త్యాగరాజనుత ॥ అనురాగము ॥


anuraagamu lEni manasuna (Raagam: saraswati) (Taalam: roopakam)


pallavi 

anuraagamu lEni manasuna sujnaanamu raadu

anupallavi 

ghanulaina antar jnyaanulaku eruka gaani


caraNam 

vaga vagagaa bhujiyincEvaariki truptow reeti saguNa dhyaanamu* paini sowkhyamu tyaagaraajanuta