అడిగి సుఖము లెవ్వ రనుభవించిరిరా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
త్యాగరాజు కృతులు

అం అః


అడిగి సుఖము లెవ్వ రనుభవించిరిరా (రాగం: మధ్యమావతి) (తాళం : రూపకం)


పల్లవి

అడిగి సుఖము లెవ్వ రనుభవించిరిరా?

ఆదిమూలమా! రామ! ॥అడిగి॥

అనుపల్లవి

సడలని పాప తిమిరకోటి సూర్య!

సార్వభౌమ! సారసాక్ష! సద్గుణ! ని ॥న్నడిగి॥


చరణము 1

అశ్రయించి వరమడిగిన సీత

యడవికిఁ బోనాయె;

ఆశరహరణ! రక్కసి ఇష్టమడగ

నపుడె ముక్కువోయె; ఓ రామ! ని ॥న్నడిగి॥


చరణము 2

వాసిగ నారదమౌని వరమడుగ

వనిత రూపుఁడాయె,

ఆశించి దూర్వాసులు అన్నమడుగ

అపుడె మందమాయె; ఓరామ! ని ॥న్నడిగి॥


చరణము 3

సుతుని వేడుక జూడ దేవకి యడుగ య

శోద జూడ నాయె;

సతులెల్ల రతి భిక్షమడుగ వారివారి

పతుల వీడనాయె; ఓరామ! ని ॥న్నడిగి॥


చరణము 4

నీకేఁ దయబుట్టి బ్రోతువో! బ్రోవవో!

నీ గుట్టు బయలాయె;

సాకేతధామ! శ్రీత్యాగరాజనుత!

స్వామి! యేటి మాయ? ఓరామ! ని ॥న్నడిగి॥


aDigi sukhamu levvaranubhavincirirA (Raagam: madyamaavati) (Taalam: roopakam)


pallavi

aDigi sukhamu levvaranubhavincirirA! AdimUlamA rAmA! (aDigi)

anupallavi

SaDalani pApa-timira kOTi sUrya! sArvabhauma sArasAkSa! sadguNa nin (naDigi)


caraNam 1

Ashrayinci varamaDigina sIta yadaviki bOnAyE; Ashara haraNa

rakkasi iSTamaDugu napuDE mukkupOye O rAma! nin (naDigi)


caraNam 2

vAsiga nAradamauni varamaDuga vanita rUpuDAyE Ashinchi

durvAsulu annamaDuga apuDE mandamAyE; O rAma nin (naDigi)


caraNam 3

sutuni vEDuka jUDa dEvakiyaDuga yashOda jUDa nAyE satulella

rati bhikSamaDuga vArivAri patula vIDanAyE; O rAma nin (naDigi)


caraNam 4

nIkE daya buTTi brOtuvO! brOvavO nI guTTu bayalAye sAkEtadhAma!

shrI tyAgarAjanuta svAmi yETimAya! O rAma nin (naDigi)