మొల్ల రామాయణము/బాల కాండము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

బాల కాండము[మార్చు]

అయోధ్యాపుర వైభవము[మార్చు]

దశరథుని ధర్మ పాలనము[మార్చు]

దశరథుఁడు పుత్రకామేష్టి కావించుట[మార్చు]

సురల మొఱ లాలించి శ్రీమహావిష్ణు వభయ మొసఁగుట[మార్చు]

అగ్నిదేవుఁడు ప్రత్యక్షమై దశరథునకుఁ బాయస మిచ్చుట[మార్చు]

కౌసల్యా కైకేయీ సుమిత్రల దౌహృద లక్షణములు[మార్చు]

శ్రీరామ భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నుల యవతారము[మార్చు]

యాగరక్షణమునకు రాముని బంపుమని విశ్వామిత్రుని వేఁడికోలు[మార్చు]

కౌశికుని యాజ్ఞపై రాముఁడు తాటకను గూల్చుట[మార్చు]

రాముఁడు రాక్షసులను జంపి తపసి జన్నమును గాచుట[మార్చు]

శ్రీరాముని పాద ధూళి సోక నహల్యయైన శిల[మార్చు]

సీతా స్వయంవరము[మార్చు]

శివధనువు నెక్కు పెట్టిన ధీరునకు సీత నిత్తు నని జనకుని ప్రకటన[మార్చు]

రాజకుమారులు శివచాపమును గదల్ప నోడుట[మార్చు]

ముని యానతి శ్రీరామునిచే శివ ధనుర్భంగము[మార్చు]

సీతా రాముల కల్యాణ వైభవము[మార్చు]

దశరథరాముని గని పరశురాముని యధిక్షేపము[మార్చు]

శ్రీరాముఁడు పరశురాముని నారాయణ చాపముతోఁ గూడ విష్ణుతేజము నందికొనుట[మార్చు]

ఆశ్వాసాంత పద్య గద్యములు[మార్చు]