బ్రహ్మానందము

వికీసోర్స్ నుండి

కామగ్రంథమాల—

బ్రహ్మానందము

బ్రహ్మానందశతకము — గోపినాథ వెంకటకవి.

రామావధూటి తారావళి —మాడభూషి వేంకటాచార్యులు.

గణపతీయము —ప్రాచీనకవి.

శష్పవిజయము —తెనాలి రామకృష్ణుడు.

శృంగారశతకము —తోట విజయరాఘవ నాయుఁడు.

పుదుచ్చేరి.

1924

సర్వస్వామ్యసంకలితము)

(వెల రు 1-4-0

Confidential Subscribers Edition.