పోతన తెలుగు భాగవతము/ప్రథమ స్కంధము/ఉపోద్ఘాతము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
ప్రథమ స్కంధము

ఉపోద్ఘాతము

(తెభా-1-1-శా. )[మార్చు]

'శ్రీ కైవల్య పదంబుఁ జేరుటకునై చింతించెదన్ లోక ర
క్షై కారంభకు, భక్త పాలన కళా సంరంభకున్, దానవో
ద్రే స్తంభకుఁ, గేళి లోల విలసద్దృగ్జాల సంభూత నా
నా కంజాత భవాండ కుంభకు, మహానందాంగనాడింభకున్.

(తెభా-1-2-ఉ. )[మార్చు]

వా లిన భక్తి మ్రొక్కెద నవారిత తాండవ కేళికిన్, దయా
శా లికి, శూలికిన్, శిఖరిజా ముఖ పద్మ మయూఖ మాలికిన్,
బా శశాంక మౌళికిఁ, గపాలికి, మన్మథ గర్వ పర్వతో
న్మూ లికి, నారదాది మునిముఖ్య మనస్సరసీరుహాలికిన్.

(తెభా-1-3-ఉ. )[మార్చు]

' త సేవఁ జేసెద సస్త చరాచర భూత సృష్టి వి
జ్ఞా కు, భారతీ హృదయ సౌఖ్య విధాతకు, వేదరాశి ని
ర్ణే కు, దేవతా నికర నేతకుఁ, గల్మష ఝేత్తకున్, నత
త్రా కు, ధాతకున్, నిఖిల తాపస లోక శుభప్రదాతకున్.

(తెభా-1-4-వ. )[మార్చు]

అని, నిఖిల భువన ప్రధాన దేవతా వందనంబు సేసి.

(తెభా-1-5-ఉ. )[మార్చు]

ర మొప్ప మ్రొక్కిడుదు ద్రి సుతా హృదయానురాగ సం
పా దికి, దోషభేదికిఁ, బ్రన్నవినోదికి, విఘ్నవల్లికా
చ్ఛే దికి, మంజువాదికి, నశేష జగజ్జన నంద వేదికిన్,
మో కఖాదికిన్, సమద మూషక సాదికి, సుప్రసాదికిన్.

(తెభా-1-6-ఉ. )[మార్చు]

క్షో ణితలంబునన్ నుదురు సోఁకఁగ మ్రొక్కి నుతింతు సైకత
శ్రో ణికిఁ, జంచరీక చయ సుందరవేణికి, రక్షితామర
శ్రే ణికిఁ, దోయజాతభవ చిత్త వశీకరణైక వాణికిన్,
వా ణికి. నక్షదామ శుక వారిజ పుస్తక రమ్య పాణికిన్.

(తెభా-1-7-శా. )[మార్చు]

పు ట్టం బుట్ట, శరంబునన్ మొలవ నంభోయానపాత్రంబునన్
నె ట్టం గల్గను గాళిఁ గొల్వను బురాణింపన్ దొరంకొంటి మీఁ
దె ట్టే వెంటఁ జరింతుఁ దత్సరణి నా కీవమ్మ యో! యమ్మ మేల్
ట్టున్ నా కగుమమ్మ నమ్మితిఁ జుమీ బ్రాహ్మీ! దయాంభోనిధీ!

(తెభా-1-8-ఉ. )[మార్చు]

శా దనీరదేందు, ఘనసార, పటీర, మరాళ, మల్లికా
హా , తుషార, ఫేన, రజతాచల, కాశ, ఫణీశ, కుంద, మం
దా , సుధాపయోధి, సితతామర, సామరవాహినీ శుభా
కా త నొప్పు నిన్ను మదిఁ గానగ నెన్నడు గల్గు, భారతీ!

(తెభా-1-9-ఉ. )[మార్చు]

'అం , నవాంబుజోజ్వలకరాంబుజ, శారదచంద్రచంద్రికా
డం ర చారుమూర్తి, ప్రకస్ఫుట భూషణ రత్నదీపికా
చుం బిత దిగ్విభాగ, శృతిసూక్తి వివిక్త నిజప్రభావ, భా
వాం రవీధి విశ్రుతవిహారిణి, నన్ గృపఁ జూడు భారతీ!

(తెభా-1-10-ఉ. )[మార్చు]

మ్మలఁ గన్నయమ్మ, ముగుమ్మలమూలపుటమ్మ, చాలఁ బె
ద్ద మ్మ , సురారులమ్మ కడు పాఱడి వుచ్చిన యమ్మ, తన్ను లో
మ్మిన వేల్పుటమ్మల మమ్ముల నుండెడి యమ్మ, దుర్గ, మా
మ్మ , కృపాబ్ధి యిచ్చుత మత్త్వకవిత్వ పటుత్వ సంపదల్.

(తెభా-1-11-మ. )[మార్చు]

రికిం బట్టపుదేవి, పున్నెముల ప్రో ర్థంపుఁ బెన్నిక్క, చం
దు రు తోఁబుట్టువు, భారతీ గిరిసుతల్ తో నాడు పూఁబోఁడి, తా
లం దుండెడి ముద్దరాలు, జగముల్ న్నించు నిల్లాలు, భా
సు తన్ లేములు వాపు తల్లి, సిరి యిచ్చున్ నిత్యకల్యాణముల్.

(తెభా-1-12-వ. )[మార్చు]

అని యిష్టదేవతలం జింతించి దినకర కుమార ప్రముఖులం దలంచి, ప్రథమ కవితా విరచన విద్యావిలాసాతిరేకి వాల్మీకి నుతియించి, హయగ్రీవదనుజకర పరిమిళిత నిగమ నివహ విభాగ నిర్ణయ నిపుణతా సముల్లాసునకు వ్యాసునకు మ్రొక్కి, శ్రీమహాభాగవత కథాసుధారసప్రయోగికి శుకయోగికి నమస్కరించి, మృధు మధురవచన వర్గ పల్లవిత స్థాణునకున్ బాణునకుం బ్రణమిల్లి, కతిపయ శ్లోక సమ్మోదితసూరు మయూరు నభినందించి, మహాకావ్యకరణ కళావిలాసుం గాళిదాసుం గొనియాడి కవి కమల రవిన్ భారవిన్ బొగడి విదళితాఘు మాఘు వినుతించి, యాంధ్రకవితాగౌరవజనమనోహరి నన్నయ సూరిం గైవారంబు సేసి, హరిహర చరణారవిందవందనాభిలాషిం దిక్కమనీషిన్ భూషించి, మఱియు నితర పూర్వ కవిజన సంభావనంబు గావించి, వర్తమాన కవులకుం బ్రియంబు వలికి, భావి కవుల బహూకరించి, యుభయకావ్యకరణ దక్షుండనై.
గణనాధ్యాయి 16:37, 13 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)

మూలాలు[మార్చు]

  1. ref list Tebha

Telugubhagavatam (చర్చ) 11:40, 10 సెప్టెంబరు 2013 (UTC)