పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/ధన్వంత ర్యామృత జననము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ధన్వంతర్యామృతజననము

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-292-వ.)[మార్చు]

మఱియుం దరువం దరువ న ప్పయోరాశి యందు.

(తెభా-8-293-సీ.)[మార్చు]

రుణుండు దీర్ఘ దోర్దండుండు గంబుకం;
రుఁడు పీతాంబరధారి స్రగ్వి
లాసిత భూషణాలంకృతుం డరుణాక్షుఁ;
డున్నతోరస్కుఁ డత్యుత్తముండు
నీలకుంచిత కేశ నివహుండు జలధర;
శ్యాముండు మృగరాజ త్త్వశాలి
ణికుండలుఁడు రత్నమంజీరుఁ డచ్యుతు;
నంశాంశ సంభవుం మలమూర్తి

(తెభా-8-293.1-ఆ.)[మార్చు]

భూరియాగభాగ భోక్త ధన్వంతరి
నఁగ నమృత కలశ స్తుఁ డగుచు
నిఖిలవైద్యశాస్త్ర నిపుణుఁ డాయుర్వేది
వేల్పు వెజ్జుఁ గడలి వెడలి వచ్చె.

(తెభా-8-294-వ.)[మార్చు]

తదనంతరంబ

(తెభా-8-295-ఆ.)[మార్చు]

తనిచేత నున్న మృత కుంభము చూచి
కెరలు పొడిచి సురలఁ గికురుపెట్టి
పుచ్చికొనిరి యసుర పుంగవు లెల్లను
మాఱులేని బలిమి మానవేంద్ర!

(తెభా-8-296-వ.)[మార్చు]

వెండియు.

(తెభా-8-297-ఆ.)[మార్చు]

చావులేని మందు క్కఁగ మన కబ్బె
నుచుఁ గడవ నసుర లాఁచి కొనిన
వెఱచి సురలు హరికి మొఱలు పెట్టిరి సుధా
పూర్ణఘటము పోయెఁ బోయె ననుచు.

(తెభా-8-298-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు శరణాగతులైన వేల్పుల దైన్యంబు పొడగని భృత్యుజన కామదుండగు నప్పరమేశ్వరుండు "మీరలు దుఃఖింప వలవ దేను నా మాయాబలంబునంజేసి మీ యర్థంబు మరల సాధించెద" నని పలికె; దత్సమయంబున న య్యమృతపూరంబు నేమ త్రావుదు మని తమకించు దైత్యదానవ జనంబుల లోపల నమంగళంబగు కలి సంభవించిన కతంబునఁ బ్రబలులగు రక్కసులు విలోకించి సత్త్రయాగంబు నందు నడచు చందంబునఁ దుల్యప్రయాస హేతువులగు సురలును సుధా భాగంబున కర్హు లగుదురు గావునఁ బంచి కుడుచుట కర్తవ్యం; బిది సనాతనంబగు ధర్మంబగుటంజేసి య య్యమృత కుంభంబు విడువుండని దుర్భలులగు నిశాచరులు జాతమత్సరులై ప్రబలు లైన తమవారల వారించుచున్న సమయంబున.

(తెభా-8-299-ఆ.)[మార్చు]

కని చేత నుండ నొకఁడు బలిష్ఠుఁడై
పుచ్చికొనిన వానిఁ బొదుగఁ బట్టి
యంతకంటె నధికుఁ మృత కుంభము నెత్తి
కొంచుఁ బాఱెఁ బరులుఁ గుయ్యిడంగ.
 : : 21-05-2016: : గణనాధ్యాయి 12:42, 22 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)