పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/కరి మకరుల యుద్ధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కరిమకరులయుద్ధము

తెలుగు భాగవతము (మూస:కరిమకరులయుద్ధము)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-51-సీ.)[మార్చు]

భుగభుగాయితభూరి బుద్భుదచ్ఛటలతోఁ;
దలుచు దివికి భంగంబు లెగయ;
భువన భయంకరఫూత్కార రవమున;
ఘోరనక్రగ్రాహకోటి బెగడ;
వాలవిక్షేప దుర్వార ఝంఝానిల;
శమున ఘమఘమార్త మడరఁ;
ల్లోలజాల సంట్టనంబులఁ దటీ;
రులమూలంబులై రణిఁ గూల;

(తెభా-8-51.1-తే.)[మార్చు]

రసిలోనుండి పొడగని సంభ్రమించి
యుదరి కుప్పించి లంఘించి హుంకరించి
భానుఁ గబళించి పట్టు స్వర్భానుపగిది
నొక్క మకరేంద్రుఁ డిభరాజు నొడిసిపట్టె.

(తెభా-8-52-క.)[మార్చు]

డిఁ దప్పించి కరీంద్రుఁడు
ని డుదకరం బెత్తి వ్రేయ నీరాటంబుం
బొ వడఁగినట్లు జలములఁ
డి కడువడిఁ బట్టెఁ బూర్వదయుగళంబున్.

(తెభా-8-53-చ.)[మార్చు]

ములఁ బట్టినం దలకుబా టొకయింతయు లేక శూరతన్
గజవల్లభుండు ధృతిమంతుఁడు దంతయుగాంత ఘట్టనం
జె రఁగఁ జిమ్మె న మ్మకరిచిప్పలు పాదులు దప్పనొప్పఱన్
లి జలగ్రహంబు కరివాలముమూలముఁ జీరెఁ గోఱలన్.

(తెభా-8-54-క.)[మార్చు]

రిఁ దిగుచు మకరి సరసికిఁ
రి దరికిని మకరిఁ దిగుచు రకరి బెరయన్
రికి మకరి మకరికిఁ గరి
మనుచును నతల కుతల టు లరుదు పడన్.

(తెభా-8-55-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు కరిమకరంబులు రెండును నొండొండ సముద్దండదండంబులై తలపడి నిఖిల లోకాలోకన భీకరంబులై; యన్యోన్య విజయశ్రీ వశీకరంబులై; సంక్షోభిత కమలాకరంబులై; హరి హరియును; గిరి గిరియునుం దాఁకి పిఱుతివియక పెనంగు తెఱంగున నీరాటం బయిన పోరాటంబునం బట్టుచు వెలికి లోనికిం దిగుచుచుఁ గొలంకు గలంకంబొందఁ గడువడి నిట్టట్టుఁ బడి తడఁబడక బుడబుడానుకారంబులై బుగులు బుగు ల్లను చప్పుళ్ళతో నురువులుఁ గట్టుచు జలంబు లుప్పరం బెగయం జప్పరించుచుఁ దప్పక వదనగహ్వరంబుల నప్పళించుచు నిశితనితాంత దురంతదంత కుంతంబుల నింతింతలు తునియ లయి నెప్పళంబునం బునుక చిప్పలుఁ గుదుళ్ళుఁ దప్పి రక్తంబులుఁ గ్రమ్ముదేర హుమ్మని యొక్కుమ్మడిం జిమ్ముచు నితరేతర సమాకర్షణంబులం గదలక పదంబుల మొదలిపట్టు వదలక కుదురై వర్తించుచు బరిభ్రమణ వేగంబున జలంబులం దిరుగుచు మకర కమఠ కర్కట గండక మండూకాది సలిల నిలయంబుల ప్రాణంబులు క్షీణంబులుగా నొండొంటిం దాఁకు రభసంబున నిక్కలుbడ మ్రక్కం ద్రొక్కుచు మెండుచెడి బెండుపడి నాఁచు గుల్లచిప్ప తండంబులఁ బరస్పర తాడనంబులకు నడ్డంబుగా నొడ్డుచు నోలమాసగొనక గెలుపు దలంపులు బెట్టిదంబులై రెట్టింప నహోరాత్రంబులుం బోలెఁ గ్రమక్రమ విజృంభమాణంబులై బహుకాల కలహ విహారంబులయి నిర్గత నిద్రాహారంబులై యవక్రపరాక్రమ ఘోరంబులై పోరుచున్న సమయంబున.

(తెభా-8-56-క.)[మార్చు]

మును జలమును బలమును
వి విధములుగఁ బోరు కరటివీరతకు భువిన్
ది వి మకర మీన కర్కట
ని హము లొక్కటన మిత్రనిలయముఁ బొందెన్.

(తెభా-8-57-శా.)[మార్చు]

టోపంబునఁ జిమ్ము ఱొమ్మగల వజ్రాభీల దంతంబులం
దా టించున్ మెడఁ జుట్టిపట్టి హరి దోర్దండాభ శుండాహతిన్
నీ టన్ మాటికి మాటికిం దిగువఁగా నీరాటమున్ నీటి పో
రా న్నోటమిపాటుఁ జూపుట కరణ్యాటంబు వాచాటమై.

(తెభా-8-58-వ.)[మార్చు]

అప్పుడు.

(తెభా-8-59-ఆ.)[మార్చు]

కరితోడఁ బోరు మాతంగవిభుని నొ
క్కరుని డించి పోవఁ గాళ్ళు రాక
గోరి చూచు చుండెఁ గుంజరీయూథంబు
గలు దగులుఁ గారె గువలకును.

(తెభా-8-60-వ.)[మార్చు]

అంత.

(తెభా-8-61-ఆ.)[మార్చు]

జీవనంబు దనకు జీవనంబై యుంట
లవుఁ జలము నంతకంత కెక్కి
కర మొప్పెఁ డస్సె త్తేభమల్లంబు
హుళపక్ష శీతభాను పగిది.

(తెభా-8-62-మ.)[మార్చు]

ఱుకుం గుంభయుగంబుపై హరి క్రియన్ హుమ్మంచుఁ; బాదంబులం
నె యం గంఠము వెన్నుదన్ను; నెగయున్ హేలాగతిన్; వాలముం
చుం; నుగ్గుగఁ దాఁకు; ముంచు; మునుగుం; ల్యంబులుం దంతముల్
వి ఱుఁగన్ వ్రేయుచుఁ బొంచిపొంచి కదియున్ వేదండ యూథోత్తమున్.

(తెభా-8-63-మ.)[మార్చు]

పొ గానం బడకుండ డాఁగు వెలికిం బోవంగ దా నడ్డమై
పొ చూపుం జరణంబులం బెనగొనున్ పో రాక రా రాక బె
గ్గ డిలం గూలఁగఁదాఁచు లేచుతఱి నుద్ఘాటించు లంఘించుఁ బ
ల్వి డిఁ జీరుం దలఁగున్ మలంగు నొడియన్ వేధించుఁ గ్రోధించుచున్.

(తెభా-8-64-వ.)[మార్చు]

ఇట్లు విస్మిత నక్రచక్రంబయి నిర్వక్రవిక్రమంబున నల్పహృదయజ్ఞాన దీపంబు నతిక్రమించు మహా మాయాంధకారంబునుంబోలె నంతకంతకు నుత్సాహ కలహసన్నాహ బహువిధ జలావగాహం బయిన గ్రాహంబు మహాసాహసంబున.

(తెభా-8-65-శా.)[మార్చు]

పా ద్వంద్వము నేలమోపి పవనున్ బంధించి పంచేంద్రియో
న్మా దంబుం బరిమార్చి బుద్ధిలతకున్ మాఱాకు హత్తించి ని
ష్ఖే బ్రహ్మపదావలంబనరతిం గ్రీడించు యోగీంద్రు మ
ర్యా దన్ నక్రము విక్రమించెఁ గరిపాదాక్రాంతనిర్వక్రమై.

(తెభా-8-66-ఆ.)[మార్చు]

నగజంబు నెగచు నచారిఁ బొడగని
నగజంబ కాన జ్రిగజము
వెల్ల నై సురేంద్రు వేచి సుధాంధులు
ట్టఁ బట్టనీక యలు ప్రాఁకె.

(తెభా-8-67-ఉ.)[మార్చు]

గలంగి జీవనపుటోలమునం బడి పోరుచున్ మహా
మో లతా నిబద్ధపదమున్ విడిపించుకొనంగ లేక సం
దే ముఁ బొందు దేహి క్రియ దీనదశన్ గజ ముండె భీషణ
గ్రా దురంత దంత పరిట్టిత పాదఖురాగ్ర శల్యమై.

(తెభా-8-68-వ.)[మార్చు]

ఇ వ్విధంబున.

(తెభా-8-69-క.)[మార్చు]

యక సొలయక వేసట
నొ యకఁ గరి మకరితోడ నుద్దండత రా
త్రు లు సంధ్యలు దివసంబులు
లిపెం బో రొక్క వేయి సంవత్సరముల్.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 17:09, 16 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)