పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము

తెలుగు భాగవతము (మూస:పోతన తెలుగు భాగవతము/అష్ఠమ స్కంధము/)
రచయిత: పోతన


(తెభా-8-43-వ.)[మార్చు]

ఇట్లనన్య పురుష సంచారంబై నిష్కళంకంబైన యప్పంకజాకరంబుఁ బొడగఁని.

(తెభా-8-44-సీ.)[మార్చు]

తోయజగంధంబుఁ దోఁగిన చల్లని;
మెల్లని గాడ్పుల మేను లలరఁ
గమల నాళాహార విమలవాక్కలహంస;
వములు చెవుల పండువులు చేయ
ఫుల్లదిందీవరాంభోరుహా మోదంబు;
ఘ్రాణరంధ్రంబుల గారవింప
నిర్మల కల్లోల నిర్గతాసారంబు;
దన గహ్వరముల వాడు దీర్పఁ

(తెభా-8-44.1-తే.)[మార్చు]

త్రిజగ దభినవ సౌభాగ్య దీప్తమైన
విభవ మీక్షణములకును విందు చేయ
రిగి పంచేంద్రియ వ్యవహారములను
ఱచి మత్తేభయూథంబు డుఁగుఁ జొచ్చె.

(తెభా-8-45-క.)[మార్చు]

తొం డంబులఁ బూరించుచు
గం డంబులఁ జల్లుకొనుచు ళగళరవముల్
మెం డుకొన వలుఁదకడుపులు
నిం డన్ వేదండకోటి నీటిం ద్రావెన్.

(తెభా-8-46-వ.)[మార్చు]

అప్పుడు.

(తెభా-8-47-మ.)[మార్చు]

లోకేంద్రుఁడు హస్తరంధ్రముల నీరెక్కించి పూరించి చం
మార్గంబున కెత్తి నిక్కి వడి నుడ్డాడించి పింజింప నా
టిన్ నీరములోనఁ బెల్లెగసి నక్రగ్రాహ పాఠీనముల్
మం దాడెడు మీన కర్కటముల న్బట్టెన్ సురల్ మ్రాన్పడన్.

(తెభా-8-48-వ.)[మార్చు]

మఱియు న గ్గజేంద్రంబు నిరర్గళవిహారంబున.

(తెభా-8-49-సీ.)[మార్చు]

రిణీకరోజ్ఝిత కంకణచ్ఛటఁ దోఁగి;
సెలయేటి నీలాద్రి చెలువుఁ దెగడు
స్తినీ హస్త విన్యస్త పద్మంబుల;
వేయిగన్నులవాని వెరవు చూపుఁ
లభసముత్కీర్ణ ల్హార రజమునఁ;
నకాచలేంద్రంబు నతఁ దాల్చు
గుంజరీ పరిచిత కుముద కాండంబుల;
ణిరాజ మండన ప్రభ వహించు

(తెభా-8-49.1-ఆ.)[మార్చు]

దకరేణు ముక్త మౌక్తిక శుక్తుల
మెఱుఁగు మొగిలుతోడ మేలమాడు
నెదురులేని గరిమ నిభరాజ మల్లంబు
నజగేహకేళి వ్రాలునపుడు.

(తెభా-8-50-వ.)[మార్చు]

మఱియు నా సరోవరలక్ష్మి మదగజేంద్ర వివిధ విహారవ్యాకులిత నూతన లక్ష్మీవిభవయై యనంగ విద్యానిరూఢ పల్లవ ప్రబంధపరికంపిత శరీరాలంకార యగు కుసుమ కోమలియునుం బోలె వ్యాకీర్ణ చికుర మత్తమధుకర నికరయు; విగతరస వదనకమలయు; నిజస్థాన చలిత కుచరథాంగ యుగళయు; లంపటిత జఘనపులినతలయునై యుండె; అంత.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 17:05, 16 సెప్టెంబరు 2016 (UTC)