నారాయణీయము/సప్తమ స్కంధము/25వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
సప్తమ స్కంధము

25వ దశకము - శ్రీనృసింహావిర్భావ వర్ణనం

25-1-శ్లో.
స్తంభే ఘట్టయతో హిరణ్యకశిపోః కర్ణౌ సమాచూర్ణయన్
ఆఘూర్ణజ్జగదండకుండకుహారో ఘోరస్తనాభూద్రవః।
శ్రుత్వా యం కిల దైత్యరాజహృదయే పూర్వం కదా౾ ప్యశ్రుతం
కంపః కశ్చన సంపపాత చలితో౾ప్యంభోజభూర్విష్టరాత్।।
25-2-శ్లో.
దైత్యేదిక్షు విసృష్టచక్షుషి మహాసంరంభిణి స్తంభతః
సంభూతం న మృగాత్మకం న మనుజాకారం వపుస్తేవిభో!
కింకిం భీషణమేతదద్భుతమితి వ్యుద్ర్భాంతచిత్తే౾సురే
విస్ఫూర్జద్ధవళోగ్రరోమవికసద్వర్ష్మా సమాజృంభథాః।।
25-3-శ్లో.
తప్తస్వర్ణసవర్ణఘూర్ణదతిరూక్షాక్షం సటాకేసర-
ప్రోత్కంపప్రనికుంబితాంబరమహో జీయాత్ తవేదం వపుః।
వ్యాత్తవ్యాప్తమహోదరీసఖముఖం ఖడ్గోగ్రవల్గన్మహా-
జిహ్వనిర్గమదృశ్యమానసుమహాదంష్ట్రాయుగోడ్డామరమ్।
25-4-శ్లో.
ఉత్సర్పద్వలిభంగభీషణహనుం హ్రస్వస్థవీయస్తర-
గ్రీవం పీవరదోశ్శతోద్గతనఖక్రూరాంశుదూరోల్బణమ్।
వ్యోమోల్లంఘి ఘనాఘనోపమఘనప్రధ్వాననిర్ధావిత-
స్పర్ధాలుప్రకరం నమామి భవతస్తన్నారసింహం వపుః।।
25-5-శ్లో.
నూనం విష్ణురయం నిహన్మ్యముమితి భ్రామ్యద్గదాభీషణం-
దైత్యేంద్రం సముపాద్రవంతమధృథా దోర్భ్యాం పృథుభ్యామముమ్।
వీరో నిర్గలితో౾ థ ఖడ్గఫలకౌ గృహ్ణన్ విచిత్రశ్రమాన్
వ్యావృణ్వన్ పునరాపపాత భువనగ్రాసోద్యతం త్వామహో।।
25-6-శ్లో.
భ్రామ్యంతం దితిజాధమం పునరపి ప్రోద్గృహ్య దోర్భ్యాం జవాత్
ద్వారే౾ థోరుయుగే నిపాత్య నఖరాన్ వ్యుత్ఖాయ వక్షోభువి।
నిర్భిందన్నధిగర్భనిర్భరగలద్రక్తాంబుబద్ధోత్సవం
పాయం పాయముదైరయో బహు జగత్సంహారిసింహారవాన్।।
25-7-శ్లో.
త్యక్త్వాతం హతమాశు రక్తలహరీసిక్తోన్నమద్వర్ష్మణి
ప్రత్యుత్పత్య సమస్తదైత్యపటలీం చాఖాద్యమానేత్వయి।
భ్రామ్యద్భూమి వికంపితాంబుధికులం వ్యాలోలశైలోత్కరం
ప్రోత్సర్పత్థచరం చరా చరమహో! దుః స్థామవస్థాందధౌ।।
25-8-శ్లో.
తావన్మాంసవపాకరాళవపుషం ఘోరాంత్రమాలాధరం
త్వాం మధ్యే సభమిద్దరోషముషితం దుర్వారగుర్వారవమ్।
అభ్యేతుం నశశాక కో౾పి భువనే దూరేస్థితా భీరవః
సర్వే శర్వవిరంచవాసనముఖాః ప్రత్యేకమస్తోషత।।
25-9-శ్లో.
భూయో౾ప్యక్షత రోషధామ్ని భవతి బ్రహ్మజ్ఞయా బాలకే
ప్రహ్లాదే పదయోర్నమత్యపభయే కారుణ్యభారాకులః
శాంతస్త్వం కరమస్య మూర్ధ్ని సమధాః స్తోత్ర్తైరథోద్గాయతః
తస్యాకామధియో౾ పి తేనిథ వరం లోకాయ చానుగ్రహమ్।।
25-10-శ్లో.
ఏవంనాటితరౌద్రచేష్టిత ! విభో! శ్రీతాపనీయాభిద
శ్రుత్యంతస్ఫుట గీతసర్వమహిమన్నత్యంత శుద్ధాకృతే!
తత్తాదృజ్ఞిఖిలోత్తరం పునరహో కస్త్వాం పరో లంఘయేత్
ప్రహ్లాదప్రియ! హేమరుత్పురపతే! సర్వామయాత్ పాహిమామ్।।
సప్తమ స్కంధము పరిపూర్ణం
25వ దశకము సమాప్తము.
-x-
 

Lalitha53 (చర్చ) 16:06, 9 మార్చి 2018 (UTC)