నారాయణీయము/అష్టమ స్కంధము/26వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||

అష్టమ స్కంధము[మార్చు]

26వ దశకము - గజేంద్రమోక్షము వర్ణనం

26-1-శ్లో.
ఇంద్రద్యుమ్నః పాండ్యఖండాధిరాజస్త్వద్భక్తాత్మా చందనాద్రౌ కదాచిత్।
త్వత్సేవాయాం మగ్నధీరాలులోకే నైవాగస్త్యం ప్రాప్తమాతిథ్యకామమ్।।
26-2-శ్లో.
కుంభోద్భూతిస్సంభృతక్రోధభారః స్తబ్ధాత్మ త్వం హస్తిభూయం భజేతి।
శస్త్యా౾ థైనం ప్రత్యగాత్ సో౾పి లేభే హస్తీంద్రత్వం త్వత్స్మృతి వ్యక్తిధన్యమ్।।
26-3-శ్లో.
దుగ్ధాంభోధేర్మధ్యభాజి త్రికూటే క్రీడన్ శైలే యూథపోఖీయం వశాభి:।
సర్వాన్ జంతూనత్యవర్తిష్ట శక్యా త్వద్భక్తానాం కుత్ర నోత్కర్షలాభ:।।
26-4-శ్లో.
స్వేన స్థేమ్నా దివ్యదేశత్వ శక్త్యా సో౾యం ఖేదానప్రజానన్ కదాచిత్।
శైలప్రాంతే ఘర్మతాంత: సరస్యాం యూథైస్సార్థం త్వత్ప్రణున్నో౾భిరేమే।।
26-5-శ్లో.
హూహూస్తావత్ దేవలస్యాపి శాపాత్ గ్రాహీభూతస్తజ్జలే వర్తమాన:।
జగ్రాహైనం హస్తినం పాదదేశే శాంత్యర్థం హి శ్రాంతిదో౾సి స్వకానామ్।।
26-6-శ్లో.
త్వత్సేవాయా వైభవాద్దుర్నిరోధం యుధ్యంతం తం వత్సరాణాం సహస్రమ్।
ప్రాప్తేకాలే త్వత్పదైకాగ్ర్యసిద్ధ్యై వక్రాక్రాంతం హస్తివర్యం వ్యధాస్త్యమ్।।
26-7-శ్లో.
ఆర్తివ్యక్తప్రాక్తనజ్ఞానభక్తిః శుండోత్ క్షిప్తైః పుండరీకైస్సమర్చన్।
పూర్వాభ్యస్తం నిర్విశేషాత్మనిష్ఠం స్తోత్రశ్రేష్ఠం సో౾న్వగాదీత్ పరాత్మన్।।
26-8-శ్లో.
శ్రుత్వాస్తోత్రం నిర్గుణస్థం సమస్తం బ్రహ్మేశాద్యైర్నాహమిత్యప్రయాతే।
సర్వాత్మా త్వం భూరికారుణ్యవేగాత్ తార్ క్ద్యారూఢః ప్రేక్షితో౾భూఃపురస్తాత్।।
26-9-శ్లో.
హస్తీంద్రం తం హస్తపద్మేన ధృత్వా చక్రేణ త్వం నక్రవర్యం వ్యదారీః।
గంధర్వే౾స్మిన్ ముక్తశాసే స హస్తీ త్వత్సారూప్యం ప్రాప్య దేదీప్యతే స్మ।।
26-10-శ్లో.
ఏతద్వృత్తం త్వాం చ మాం చ ప్రగేయో గాయేత్ సో౾యం భూయసే శ్రేయసే స్యాత్।
ఇత్యుక్త్వైనం తేన సార్థం గతస్త్వం ధిష్ణ్వం విష్ణో! పాహి వాతాలయేశ!।।
అష్టమ స్కంధము
26వ దశకము సమాప్తము.
-x-
 

Lalitha53 (చర్చ) 16:15, 9 మార్చి 2018 (UTC)