నారాయణీయము/నవమ స్కంధము/33వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||

నవమ స్కంధము[మార్చు]

33వ దశకము - అంబరీషోపాఖ్యానము

33-1-శ్లో.
వైవస్వతాఖ్యమనుపుత్ర నభాగజాత-
నాభాగనామక నరేంద్రసుతో అంబరీషః।
సప్తార్ణవావృతమహీదయితో౾ పి రేమే
త్వత్సంగిషు త్వయి చ మగ్నమనాస్సదైవ॥
33-2-శ్లో.
త్వత్ప్రీతయే సకలమేవ వితన్వతో౾స్య
భక్త్యైవ దేవ న చిరాదభృథాః ప్రసాదమ్।
యేనాస్య యాచనమృతే౾ప్యభిరక్షణార్ధం
చక్రం భవాన్ ప్రవితతార సహస్రధారమ్॥
33-3-శ్లో.
స ద్వాదశీవ్రతమథో భవదర్చనార్థం
వర్షం దధౌ మధువనే యమునోపకంఠే।
పత్న్వా సమం సుమనసా మహతీం వితన్వన్
పూజాం ద్విజేషు విసృజన్ పశుషష్టికోటిమ్.॥
33-4-శ్లో.
తత్రా౾థ పారణదినే భవదర్చనాంతే
దుర్వాససాస్య మునినా భవనం ప్రపేదే।
భోక్తుం వృతశ్చ స నృపేణ పరార్తిశీలో
మందం జగామ యమునాం నియమాన్ విధాస్యన్॥
33-5-శ్లో.
రాజ్ఞా౾థ పారణ ముహుర్తసమాప్తిఖేదాద్
వారైవ పారణమకారి భవత్పరేణ।
ప్రాప్తో మునిస్తదథ దివ్యదృశా విజానన్
క్షిప్యన్ కృధోద్దృతజటో వితతాన కృత్యామ్॥
33-6-శ్లో.
కృత్యాం చ తామసిధరాం భువనం దహంతీం
అగ్రే౾భివీక్ష్య నృపతిర్న పదాచ్చకంపే।
త్వద్భక్తబాధమభివీక్ష్య సుదర్శనం తే
కృత్యానలం శలభ యన్మునిమన్వధావీత్॥
33-7-శ్లో.
ధావన్నశేషభువనేషు భియా స పశ్యన్
విశ్వత్రచక్రమపి తే గతవాన్ విరించమ్।
కః కాలచక్రమతిలంఘయతీత్యపాస్తః
శర్వం యయౌ స చ భవంతమవందతైవ॥
33-8-శ్లో.
భూయో భవన్నిలయమేత్య మునిం నమంతం
ప్రోచే భవానహమృషే నను భక్తదాసః।
జ్ఞానం తపశ్చ వినయాన్వితమేవ మాన్యం
యాహ్యంబరీషపదమేవ భజేతి భూమన్॥
33-9-శ్లో.
తావత్ సమేత్య మునినా స గృహీతపాదో
రాజా౾ పసృత్య భవదస్త్రమసావనౌషీత్।
చక్రే గతే మునిరదాదఖిలాశిషో౾స్మై
త్వద్భక్తిమాగసికృతే౾పి కృపాం చ శంసన్॥
33-10-శ్లో.
రాజా ప్రతీక్ష్య మునిమేకసమామనాశ్వాన్
సంభోజ్య సాధు తమృషిం విసృజన్ ప్రసన్నమ్।
భుక్త్వా స్వయం త్వయి తతో౾పి దృఢం రతో౾భూత్
సాయుజ్యమాప చ సమాం పవనేశ।పాయాః॥
నవమ స్కంధము
33వ దశకము సమాప్తము.
-x-
 

Lalitha53 (చర్చ) 14:07, 11 మార్చి 2018 (UTC)