నారాయణీయము/నవమ స్కంధము/34వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
నవమ స్కంధము

34వ దశకం - శ్రీరామచరితము-1

34-1-శ్లో.
గీర్వాణైరర్ధ్యమానో దశముఖనిధనం కోసలేష్వృష్యశృణగే
పుత్రీయామిష్టిమిష్ట్వా దదుషి దశరథక్ష్మాభృతే పాయసాగ్ర్యమ్।
తద్భుక్త్వా తత్పురంధ్రీష్వపి తిసృషు సమం జాతగర్భాసు జాతో
రామస్త్వం లక్ష్మణేన స్వయమథ భరతేనాపి శత్రుఘ్ననామ్నా॥
34-2-శ్లో.
కోదండీ కౌశికస్య క్రతువరమవితుం లక్ష్మణేనానుయాతో
యాతో భూస్తాత వాచా మునికథితమనుద్వంద్వశాంతాధ్వ ఖేదః।
నౄణాం త్రాణాయ బాణైర్మునివచనబలాత్ తాటకాం పాటయిత్వా
లబ్ద్వా౾స్మాదస్త్రజాలం మునివనమగమో దేవ సిద్ధాశ్రమాఖ్యమ్॥
34-3-శ్లో.
మారీచం ద్రావయిత్వా మఖశిరసి శరైరన్యరక్షాంసి నిఘ్నన్
కల్యాం కుర్వన్నహల్యాం పథి పదరజసా ప్రాప్య వైదేహగేహమ్।
భిందానశ్చాంద్రచూడం ధనురవనిసుతామిందిరామేవ లబ్ద్వా
రాజ్యం ప్రాతిష్ఠథాస్త్వం త్రిభిరపి చ సమం భ్రాతృవీరైస్సదారైః॥
34-4-శ్లో.
అరుంధానే రుషాంధే భృగుకులతిలకే సంక్రమయ్య స్వతేజో యాతే యాతో౾స్వయోధ్యాం సుఖమిహ నివసన్ కాంతయా కాంతమూర్తే।
శత్రుఘ్నేనైకదా౾థో గతమతి భరతే మాతులస్యాధివాసం
తాతారబ్ధో౾భిషేస్తవ కిల విహతః కేకయాధీశపుత్ర్యా॥
34-5-శ్లో.
తాతోక్త్యా యాతుకామో వనమనుజవధూసంయుత శ్చాపధారః
పౌరానారుధ్య మార్గే గుహనిలయగతస్త్వం జటాచీరధారీ।
నావా సంతీర్య గంగామధిపదవిపునస్తం భరద్వాజమారాత్
సత్వా తద్వాక్యహేతోరతిసుఖమవసచ్ఛిత్రకూటే గిరీంద్రే।
34-6-శ్లో.
శృత్వా పుత్రార్తిఖిన్నం ఖలు భరతముఖాత్ స్వర్గయాతం స్వతాతం
తప్తో దత్వాంబు తస్మై నిదధిథ భరతే పాదుకాం మేదినీం చ।
అత్రిం నత్వా౾థ గత్వా వనమతివిపులం దండకం చండకాయం
హత్వా దైత్యం విరాధం సుగతిమకలయశ్చారుః। శారభంగీమ్॥
34-7-శ్లో.
నత్వా౾గస్త్యం సమస్తాశరనికరసపత్రాకృతిం తాపసేభ్యః।
ప్రత్యశ్రౌషీః ప్రియైషీ తదను చ మునినా వైష్ణవే దివ్యచాపే।
బ్రహ్మస్త్రే చాపి దత్తే పథి పితృసుహృదం వీక్ష్య భూయో జటాయుం
మోదాద్గోదాతటాంతే పరిరమసి పురా పంచవట్యాం వధూట్యా॥
34-8-శ్లో.
ప్రాప్తాయాః శూర్పణఖ్యా మదనచలధృతేరర్థనైర్నిస్సహాత్మా
తాం సౌమిత్రౌ విసృజ్య ప్రబలతమరుషా తేన నిర్లూననాసామ్।
దృష్ట్వైనామ్ రుష్టచిత్తం ఖిరమభిపతితం దూషణం చ త్రిమూర్ధం
వ్యామింసీరాశరానప్యయుతసమధికాంస్తత్క్షణాదక్షతోష్మా
34-9-శ్లో.
సోదర్యా ప్రోక్త వార్తావివశ దశముఖాదిష్టమారీచమాయా-
సారంగం సారసాక్ష్యా స్పృహితమనుగతః ప్రావధీర్భాణఘాతమ్।
తన్మాయాక్రందనిర్యాపిత భవదమనుజాం రావణస్తామహార్షీత్
తేనార్తో౾పి త్వమంతః కిమపి ముదమధాస్తద్వధోపాయలాభాత్॥
34-10-శ్లో.
భూయస్తన్వీం విచిన్వన్నహృత దశముఖస్త్వద్వధూం మద్వధేనే౾
త్యుక్త్వాయాతే జటాయౌ దివమథ సుహృదః ప్రాతనోః ప్రేతకార్యమ్।
గృహ్ణనం తం కబంధం జఘవిథ శబరీం ప్రేక్ష్య పంపాతటే త్వం
సంప్రాప్తో వాతసూమం భృశముదితమానాః పాహి వాతాలయేశ॥
నవమ స్కంధము
34వ దశకము సమాప్తము.
-x-
 

Lalitha53 (చర్చ) 14:10, 11 మార్చి 2018 (UTC)