నారాయణీయము/అష్టమ స్కంధము/32వ దశకము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

||శ్రీమన్నారాయణీయము||
అష్టమ స్కంధము

32వ దశకము - మత్స్యావతారము వర్ణనం

32-1-శ్లో.
పురా హయగ్రీవమహాసురేణ షష్ఠాంతరాంతోద్యదకాండకల్పే।
నిద్రోన్ముఖబ్రహ్మముఖాద్ హృతేషు వేదేష్వధిత్సః కిల మత్స్యరూపమ్।
32-2-శ్లో.
సత్యవ్రతస్య ద్రమిళాధిభర్తుర్నదీజలే తర్పయతస్తదానీమ్।
కరాంజలౌ సంజ్వలితాకృతిస్త్వ మదృశ్యథాః కశ్చన బాలమీనః॥
32-3-శ్లో.
క్షిప్తం జలే త్వాం చకితం విలోక్య నిన్యే౾0 బుపాత్రేణ మునిః స్వగేహమ్।
స్వల్పైరహోభిః కలశీం చ కూపం వాపీం సరశ్చానశిషే విభో! త్వమ్॥
32-4-శ్లో.
యోగప్రభావాత్ భవదాజ్ఞయైన నీతస్తతస్త్వం మునినా పయోధిమ్।
పృష్టోఖీమునా కల్పదిదృక్షుమేనం సప్తాహమాస్స్వేతి వదన్నయాసీః॥
32-5-శ్లో.
ప్రాప్తే త్వదుక్తే౾హాని వారిధారాపరిప్లుతే భూమితలే మునీంద్రః।
సప్తర్షభిః సార్థమపారవారిణ్యుద్ ఘార్ణమానః శరణం యయౌ త్వామ్॥
32-6-శ్లో.
ధరాం త్వదాదేశకరీమవాప్తాం నౌరూపిణీమారురుహుస్తదా తే।
తత్కంపకంప్రేషు చ తేషు భూయస్త్వమంబుధేరావిరభూర్మహీయాన్॥
32-7-శ్లో.
ఝషాకృతిం యోజనలక్షదీర్ఘాం దధానముచ్ఛైస్తరతేజసం త్వామ్.।
నిరీక్ష్య తుష్ఠా మునయస్త్వదుక్త్యా త్వత్తుంగశృంగే తరణిం బబంధుః॥
32-8-శ్లో.
ఆ కృష్ణనౌకో మునిమండలాయ ప్రదర్సయన్ విశ్వజగద్విభాగాన్।
సంస్తూయమానో నృవరేణ తేన జ్ఞానం పరం చోపదిశన్నచారీః॥
32-9-శ్లో.
కల్పావధౌ సప్త మునీన్ పురోవత్ ప్రస్థాప్య సత్యవ్రతభూమిపం తమ్ ।
వైవస్వతాఖ్యం మనుమాదధానః క్రోధాద్దయగ్రీవమభిద్రుతో౾భూః॥
32-10-శ్లో.
స్వతుంగశృంగక్షతవక్షసం తం నిపాత్య దైత్యం నిగమాన్ గృహీత్వా।
విరించయే ప్రీతహృదే దదానః ప్రభంజనాగారపతే। ప్రపాయాః॥
అష్టమ స్కంధము పరిపూర్ణం
32వ దశకము సమాప్తము.
-x-
 

Lalitha53 (చర్చ) 16:22, 9 మార్చి 2018 (UTC)