అథర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తములు 16 నుండి 20 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అథర్వణవేదము (అథర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తములు 16 నుండి 20 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 16[మార్చు]

యే ऽమావాస్యాం రాత్రిముదస్థుర్వ్రాజమత్త్రిణః |

అగ్నిస్తురీయో యాతుహా సో అస్మభ్యమధి బ్రవత్ ||1||


సీసాయాధ్యాహ వరుణః సీసాయాగ్నిరుపావతి |

సీసం మ ఇన్ద్రః ప్రాయఛత్తదఙ్గ యాతుచాతనమ్ ||2||


ఇదం విష్కన్ధం సహత ఇదం బాధతే అత్త్రిణః |

అనేన విశ్వా ససహే యా జాతాని పిశాచ్యాః ||3||


యది నో గాం హంసి యద్యశ్వం యది పూరుషమ్ |

తం త్వా సీసేన విధ్యామో యథా నో ऽసో అవీరహా ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 17[మార్చు]

అమూర్యా యన్తి యోషితో హిరా లోహితవాససః |

అభ్రాతర ఇవ జామయస్తిష్ఠన్తు హతవర్చసః ||1||


తిష్ఠావరే తిష్ఠ పర ఉత త్వం తిష్ఠ మధ్యమే |

కనిష్ఠికా చ తిష్ఠతి తిష్ఠాదిద్ధమనిర్మహీ ||2||


శతస్య ధమనీనాం సహస్రస్య హిరాణామ్ |

అస్థురిన్మధ్యమా ఇమాః సాకమన్తా అరంసత ||3||


పరి వః సికతావతీ ధనూర్బృహత్యక్రమీత్ |

తిష్ఠతేలయతా సు కమ్ ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 18[మార్చు]

నిర్లక్ష్మ్యం లలామ్యం నిరరాతిం సువామసి |

అథ యా భద్రా తాని నః ప్రజాయా అరాతిం నయామసి ||1||


నిరరణిం సవితా సావిషక్పదోర్నిర్హస్తయోర్వరుణో మిత్రో అర్యమా |

నిరస్మభ్యమనుమతీ రరాణా ప్రేమాం దేవా అసావిషుః సౌభగాయ ||2||


యత్త ఆత్మని తన్వాం ఘోరమస్తి యద్వా కేశేషు ప్రతిచక్షణే వా |

సర్వం తద్వాచాప హన్మో వయం దేవస్త్వా సవితా సూదయతు ||3||


రిశ్యపదీం వృషదతీం గోషేధాం విధమాముత |

విలీఢ్యం లలామ్యం తా అస్మన్నాశయామసి ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 19[మార్చు]

మా నో విదన్వివ్యాధినో మో అభివ్యాధినో విదన్ |

ఆరాచ్ఛరవ్యా అస్మద్విషూచీరిన్ద్ర పాతయ ||1||


విష్వఞ్చో అస్మచ్ఛరవః పతన్తు యే అస్తా యే చాస్యాః |

దైవీర్మనుష్యేసవో మమామిత్రాన్వి విధ్యత ||2||


యో నః స్వో యో అరణః సజాత ఉత నిష్ట్యో యో అస్మాఁ అభిదాసతి |

రుద్రః శరవ్యయైతాన్మమామిత్రాన్వి విధ్యతు ||3||


యః సపత్నో యో ऽసపత్నో యశ్చ ద్విషన్ఛపాతి నః |

దేవాస్తం సర్వే ధూర్వన్తు బ్రహ్మ వర్మ మమాన్తరమ్ ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 20[మార్చు]

అదారసృద్భవతు దేవ సోమాస్మిన్యజ్ఞే మరుతో మృడతా నః |

మా నో విదదభిభా మో అశస్తిర్మా నో విదద్వృజినా ద్వేష్యా యా ||1||


యో అద్య సేన్యో వధో ऽఘాయూనాముదీరతే |

యువం తం మిత్రావరుణావస్మద్యావయతం పరి ||2||


ఇతశ్చ యదముతశ్చ యద్వధం వరుణ యావయ |

వి మహచ్ఛర్మ యఛ వరీయో యావయా వధమ్ ||3||


శాస ఇత్థా మహాఁ అస్యమిత్రసాహో అస్తృతః |

న యస్య హన్యతే సఖా న జీయతే కదా చన ||4||


అధర్వణవేదముఅథర్వణవేదము - కాండములు
కాండము 1 | కాండము 2 | కాండము 3 | కాండము 4 | కాండము 5 | కాండము 6 | కాండము 7 | కాండము 8 | కాండము 9 | కాండము 10 | కాండము 11 | కాండము 12 | కాండము 13 | కాండము 14 | కాండము 15 | కాండము 16 | కాండము 17 | కాండము 18 | కాండము 19 | కాండము 20