అథర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అథర్వణవేదము (అథర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తములు 21 నుండి 25 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 21[మార్చు]

స్వస్తిదా విశాం పతిర్వృత్రహా విమృధో వశీ |

వృషేన్ద్రః పుర ఏతు నః సోమపా అభయంకరః ||1||


వి న ఇన్ద్ర మృధో జహి నీచా యఛ పృతన్యతః |

అధమం గమయా తమో యో అస్మాఁ అభిదాసతి ||2||


వి రక్షో వి మృధో జహి వి వృత్రస్య హనూ రుజ |

వి మన్యుమిన్ద్ర వృత్రహన్నమిత్రస్యాభిదాసతః ||3||


అపేన్ద్ర ద్విషతో మనో ऽప జిజ్యాసతో వధమ్ |

వి మహచ్ఛర్మ యఛ వరీయో యావయా వధమ్ ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 22[మార్చు]

అను సూర్యముదయతాం హృద్ద్యోతో హరిమా చ తే |

గో రోహితస్య వర్ణేన తేన త్వా పరి దధ్మసి ||1||


పరి త్వా రోహితైర్వర్ణైర్దీర్ఘాయుత్వాయ దధ్మసి |

యథాయమరపా అసదథో అహరితో భువత్ ||2||


యా రోహిణీర్దేవత్యా గావో యా ఉత రోహిణీః |

రూపంరూపం వయోవయస్తాభిష్ట్వా పరి దధ్మసి ||3||


శుకేషు తే హరిమాణం రోపణాకాసు దధ్మసి |

అథో హారిద్రవేషు తే హరిమాణం ని దధ్మసి ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 23[మార్చు]

నక్తంజాతాసి ఓషధే రామే కృష్ణే అసిక్ని చ |

ఇదం రజని రజయ కిలాసం పలితం చ యత్ ||1||


కిలాసం చ పలితం చ నిరితో నాశయా పృషత్ |

ఆ త్వా స్వో విశతాం వర్ణః పరా శుక్లాని పాతయ ||2||


అసితం తే ప్రలయనమాస్థానమసితం తవ |

అసిక్నీ అస్యోషధే నిరితో నాశయా పృషత్ ||3||


అస్థిజస్య కిలాసస్య తనూజస్య చ యత్త్వచి |

దూస్యా కృతస్య బ్రహ్మణా లక్ష్మ శ్వేతమనీనశమ్ ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 24[మార్చు]

సుపర్ణో జాతః ప్రథమస్తస్య త్వం పిత్తమాసిథ |

తదాసురీ యుధా జితా రూపం చక్రే వనస్పతీన్ ||1||


ఆసురీ చక్రే ప్రథమేదం కిలాసభేషజమిదం కిలాసనాశనమ్ |

అనీనశత్కిలాసం సరూపామకరత్త్వచమ్ ||2||


సరూపా నామ తే మాతా సరూపో నామ తే పితా |

సరూపకృత్త్వమోషధే సా సరూపమిదం కృధి ||3||


శ్యామా సరూపంకరణీ పృథివ్యా అధ్యుద్భృతా |

ఇదమూ షు ప్ర సాధయ పునా రూపాణి కల్పయ ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 25[మార్చు]

యదగ్నిరాపో అదహత్ప్రవిశ్య యత్రాకృణ్వన్ధర్మధృతో నమాంసి |

తత్ర త ఆహుః పరమం జనిత్రం స నః సంవిద్వాన్పరి వృఙ్గ్ధి తక్మన్ ||1||


యద్యర్చిర్యది వాసి శోచిః శకల్యేషి యది వా తే జనిత్రమ్ |

హ్రూడుర్నామాసి హరితస్య దేవ స నః సంవిద్వాన్పరి వృఙ్గ్ధి తక్మన్ ||2||


యది శోకో యది వాభిశోకో యది వా రాజ్ఞో వరుణస్యాసి పుత్రః |

హ్రూడుర్నామాసి హరితస్య దేవ స నః సంవిద్వాన్పరి వృఙ్గ్ధి తక్మన్ ||3||


నమః శీతాయ తక్మనే నమో రూరాయ శోచిషే కృణోమి |

యో అన్యేద్యురుభయద్యురభ్యేతి తృతీయకాయ నమో అస్తు తక్మనే ||4||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము