అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తములు 26 నుండి 30 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తములు 26 నుండి 30 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 26[మార్చు]

ఆరే ऽసావస్మదస్తు హేతిర్దేవాసో అసత్ |

ఆరే అశ్మా యమస్యథ ||1||


సఖాసావస్మభ్యమస్తు రాతిః సఖేన్ద్రో భగః |

సవితా చిత్రరాధాః ||2||


యూయమ్నః ప్రవతో నపాన్మరుతః సూర్యత్వచసః |

శర్మ యఛథ సప్రథాః ||3||


సుషూదత మృడత మృడయా నస్తనూభ్యో |

మయస్తోకేభ్యస్కృధి ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 27[మార్చు]

అమూః పారే పృదాక్వస్త్రిషప్తా నిర్జరాయవః |

తాసామ్జరాయుభిర్వయమక్ష్యావపి వ్యయామస్యఘాయోః పరిపన్థినః ||1||


విషూచ్యేతు కృన్తతీ పినాకమివ బిభ్రతీ |

విష్వక్పునర్భువా మనో ऽసమృద్ధా అఘాయవః ||2||


న బహవః సమశకన్నార్భకా అభి దాధృషుః |

వేణోరద్గా ఇవాభితో ऽసమృద్ధా అఘాయవః ||3||


ప్రేతం పాదౌ ప్ర స్పురతం వహతం పృణతో గృహాన్ |

ఇన్ద్రాన్యేతు ప్రథమాజీతాముషితా పురః ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 28[మార్చు]

ఉప ప్రాగాద్దేవో అగ్నీ రక్షోహామీవచాతనః |

దహన్నప ద్వయావినో యాతుధానాన్కిమీదినః ||1||


ప్రతి దహ యాతుధానాన్ప్రతి దేవ కిమీదినః |

ప్రతీచీః కృష్ణవర్తనే సం దహ యాతుధాన్యః ||2||


యా శశాప శపనేన యాఘం మూరమాదధే |

యా రసస్య హరణాయ జాతమారేభే తోకమత్తు సా ||3||


పుత్రమత్తు యాతుధానీః స్వసారముత నప్త్యమ్ |

అధా మిథో వికేశ్యో వి ఘ్నతాం యాతుధాన్యో వి తృహ్యన్తామరాయ్యః ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 29[మార్చు]

అభీవర్తేన మణినా యేనేన్ద్రో అభివవృధే |

తేనాస్మాన్బ్రహ్మణస్పతే ऽభి రాష్ట్రాయ వర్ధయ ||1||


అభివృత్య సపత్నానభి యా నో అరాతయః |

అభి పృతన్యన్తం తిష్ఠాభి యో నో దురస్యతి ||2||


అభి త్వా దేవః సవితాభి షోమో అవీవృధత్ |

అభి త్వా విశ్వా భూతాన్యభీవర్తో యథాససి ||3||


అభీవర్తో అభిభవః సపత్నక్షయణో మణిః |

రాష్ట్రాయ మహ్యం బధ్యతాం సపత్నేభ్యః పరాభువే ||4||


ఉదసౌ సూర్యో అగాదుదిదం మామకం వచః |

యథాహం శత్రుహో ऽసాన్యసపత్నః సపత్నహా ||5||


సపత్నక్షయణో వృషాభిరష్ట్రో విషాసహిః |

యథాహమేషాం వీరాణాం విరాజాని జనస్య చ ||6||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 30[మార్చు]

విశ్వే దేవా వసవో రక్షతేమముతాదిత్యా జాగృత యూయమస్మిన్ |

మేమం సనాభిరుత వాన్యనాభిర్మేమం ప్రాపత్పౌరుషేయో వధో యః ||1||


యే వో దేవాః పితరో యే చ పుత్రాః సచేతసో మే శృణుతేదముక్తమ్ |

సర్వేభ్యో వః పరి దదామ్యేతం స్వస్త్యేనం జరసే వహాథ ||2||


యే దేవా దివి ష్ఠ యే పృథివ్యాం యే అన్తరిక్ష ఓషధీషు పశుష్వప్స్వ1న్తః |

తే కృణుత జరసమాయురస్మై శతమన్యాన్పరి వృణక్తు మృత్యూన్ ||3||


యేషాం ప్రయాజా ఉత వానుయాజా హుతభాగా అహుతాదశ్చ దేవాః |

యేషాం వః పఞ్చ ప్రదిశో విభక్తాస్తాన్వో అస్మై సత్రసదః కృణోమి ||4||


అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తములు 26 నుండి 30 వరకూ)


మూస:అధర్వణవేదము