అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తములు 31 నుండి 35 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తములు 31 నుండి 35 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 31[మార్చు]

ఆశానామాశాపాలేభ్యశ్చతుర్భ్యో అమృతేభ్యః |

ఇదం భూతస్యాధ్యక్షేభ్యో విధేమ హవిషా వయమ్ ||1||


య ఆశానామాశాపాలాశ్చత్వార స్థన దేవాః |

తే నో నిరృత్యాః పాశేభ్యో ముఞ్చతాంహసోఅంహసః ||2||


అస్రామస్త్వా హవిషా యజామ్యశ్లోణస్త్వా ఘృతేన జుహోమి |

య ఆశానామాశాపాలస్తురీయో దేవః స నః సుభూతమేహ వక్షత్ ||3||


స్వస్తి మాత్ర ఉత పిత్రే నో అస్తు స్వస్తి గోభ్యో జగతే పురుషేభ్యః |

విశ్వమ్సుభూతమ్సువిదత్రం నో అస్తు జ్యోగేవ దృశేమ సూర్యమ్ ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 32[మార్చు]

ఇదం జనాసో విదథ మహద్బ్రహ్మ వదిష్యతి |

న తత్పృథివ్యాం నో దివి యేన ప్రాణన్తి వీరుధః ||1||


అన్తరిక్ష ఆసాం స్థామ శ్రాన్తసదామివ |

ఆస్థానమస్య భూతస్య విదుష్టద్వేధసో న వా ||2||


యద్రోదసీ రేజమానే భూమిశ్చ నిరతక్షతమ్ |

ఆర్ద్రం తదద్య సర్వదా సముద్రస్యేవ శ్రోత్యాః ||3||


విశ్వమన్యామభీవార తదన్యస్యామధి శ్రితమ్ |

దివే చ విశ్వవేదసే పృథివ్యై చాకరం నమః ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 33[మార్చు]

హిరణ్యవర్ణాః శుచయః పావకా యాసు జాతః సవితా యాస్వగ్నిః |

యా అగ్నిం గర్భం దధిరే సువర్ణాస్తా న ఆపః శం స్యోనా భవన్తు ||1||


యాసాం రాజా వరుణో యాతి మధ్యే సత్యానృతే అవపశ్యన్జనానామ్ |

యా అగ్నిం గర్భం దధిరే సువర్ణాస్తా న ఆపః శం స్యోనా భవన్తు ||2||


యాసాం దేవా దివి కృణ్వన్తి భక్షం యా అన్తరిక్షే బహుధా భవన్తి |

యా అగ్నిం గర్భం దధిరే సువర్ణాస్తా న ఆపః శం స్యోనా భవన్తు ||3||


శివేన మా చక్షుషా పశ్యతాపః శివయా తన్వోప స్పృశత త్వచం మే |

ఘృతశ్చుతః శుచయో యాః పావకాస్తా న ఆపః శం స్యోనా భవన్తు ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 34[మార్చు]

ఇయం వీరున్మధుజాతా మధునా త్వా ఖనామసి |

మధోరధి ప్రజాతాసి సా నో మధుమతస్కృధి ||1||


జిహ్వాయా అగ్రే మధు మే జిహ్వామూలే మధూలకమ్ |

మమేదహ క్రతావసో మమ చిత్తముపాయసి ||2||


మధుమన్మే నిక్రమణం మధుమన్మే పరాయణమ్ |

వాచా వదామి మధుమద్భూయాసం మధుసందృశః ||3||


మధోరస్మి మధుతరో మదుఘాన్మధుమత్తరః |

మామిత్కిల త్వం వనాః శాఖాం మధుమతీమివ ||4||


పరి త్వా పరితత్నునేక్షుణాగామవిద్విషే |

యథా మాం కమిన్యసో యథా మన్నాపగా అసః ||5||


అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 35[మార్చు]

యదాబధ్నన్దాక్షాయణా హిరణ్యం శతానీకాయ సుమనస్యమానాః |

తత్తే బద్నామ్యాయుషే వర్చసే బలాయ దీర్ఘాయుత్వాయ శతశారదాయ ||1||


నైనం రక్షాంసి న పిశాచాః సహన్తే దేవానామోజః ప్రథమజమ్హ్యేతత్ |

యో బిభర్తి దాక్షాయణం హిరణ్యం స జీవేషు కృణుతే దీర్ఘమాయుః ||2||


అపాం తేజో జ్యోతిరోజో బలం చ వనస్పతీనాముత వీర్యాణి |

ఇన్ద్ర ఇవేన్ద్రియాణ్యధి ధారయామో అస్మిన్తద్దక్షమాణో బిభరద్ధిరణ్యమ్ ||3||


సమానాం మాసామృతుభిష్ట్వా వయం సంవత్సరస్య పయసా పిపర్మి |

ఇన్ద్రాగ్నీ విశ్వే దేవాస్తే ऽను మన్యన్తామహృణీయమానాః ||4||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము