అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ)


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 1[మార్చు]

వేనస్తత్పశ్యత్పరమం గుహా యద్యత్ర విశ్వం భవత్యేకరూపమ్ |

ఇదం పృశ్నిరదుహజ్జాయమానాః స్వర్విదో అభ్యనూషత వ్రాః ||౧||


ప్ర తద్వోచేదమృతస్య విద్వాన్గన్ధర్వో ధామ పరమం గుహా యత్ |

త్రీణి పదాని నిహితా గుహాస్య యస్తాని వేద స పితుష్పితాసత్ ||౨||


స నః పితా జనితా స ఉత బన్ధుర్ధామాని వేద భువనాని విశ్వా |

యో దేవానాం నామధ ఏక ఏవ తం సంప్రశ్నం భువనా యన్తి సర్వా ||౩||


పరి ద్యావాపృథివీ సద్య ఆయముపాతిష్ఠే ప్రథమజామృతస్య |

వాచమివ వక్తరి భువనేష్ఠా ధాస్యురేష నన్వే౩షో అగ్నిః ||౪||


పరి విశ్వా భువనాన్యాయమృతస్య తన్తుం వితతం దృశే కమ్ |

యత్ర దేవా అమృతమానశానాః సమానే యోనావధ్యైరయన్త ||౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 2[మార్చు]

దివ్యో గన్ధర్వో భువనస్య యస్పతిరేక ఏవ నమస్యో విక్ష్వీడ్యః |

తం త్వా యౌమి బ్రహ్మణా దివ్య దేవ నమస్తే అస్తు దివి తే సధస్థమ్ ||౧||


దివి స్పృష్టో యజతః సూర్యత్వగవయాతా హరసో దైవ్యస్య |

మృడాత్గన్ధర్వో భువనస్య యస్పతిరేక ఏవ నమస్యః సుశేవాః ||౨||


అనవద్యాభిః సము జగ్మ ఆభిరప్సరాస్వపి గన్ధర్వ ఆసీత్ |

సముద్ర ఆసాం సదనం మ ఆహుర్యతః సద్య ఆ చ పరా చ యన్తి ||౩||


అభ్రియే దిద్యున్నక్షత్రియే యా విశ్వావసుం గన్ధర్వం సచధ్వే |

తాభ్యో వో దేవీర్నమ ఇత్కృణోమి ||౪||


యాః క్లన్దాస్తమిషీచయో ऽక్షకామా మనోముహః |

తాభ్యో గన్ధర్వభ్యో ऽప్సరాభ్యో ऽకరమ్నమః ||౫||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 3[మార్చు]

అదో యదవధావత్యవత్కమధి పర్వతాత్ |

తత్తే కృణోమి భేషజం సుభేషజం యథాససి ||౧||


ఆదఙ్గా కువిదఙ్గ శతం యా భేషజాని తే |

తేషామసి త్వముత్తమమనాస్రావమరోగణమ్ ||౨||


నీచైః ఖనన్త్యసురా అరుస్రాణమిదం మహత్ |

తదాస్రావస్య భేషజం తదు రోగమనీనశత్ ||౩||


ఉపజీకా ఉద్భరన్తి సముద్రాదధి భేషజమ్ |

తదాస్రావస్య భేషజం తదు రోగమశీశమత్ ||౪||


అరుస్రాణమిదం మహత్పృథివ్యా అధ్యుద్భృతమ్ |

తదాస్రావస్య భేషజం తదు రోగమనీనశత్ ||౫||


శం నో భవన్త్వప ఓషధయః శివాః |

ఇన్ద్రస్య వజ్రో అప హన్తు రక్షస ఆరాద్విసృష్టా ఇషవః పతన్తు రక్షసామ్ ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 4[మార్చు]

దీర్ఘాయుత్వాయ బృహత్ం రణాయారిష్యన్తో దక్షమాణాః సదైవ |

మణిం విష్కన్ధదూషణం జఙ్గిడం బిభృమో వయమ్ ||౧||


జఙ్గిడో జమ్భాద్విశరాద్విష్కన్ధాదభిశోచనాత్ |

మణిః సహస్రవీర్యః పరి ణః పాతు విశ్వతః ||౨||


అయం విష్కన్ధం సహతే ऽయం బాధతే అత్త్రిణః |

అయం నో విశ్వభేషజో జఙ్గిడః పాత్వంహసః ||౩||


దేవైర్దత్తేన మణినా జఙ్గిడేన మయోభువా |

విష్కన్ధం సర్వా రక్షాంసి వ్యాయామే సహామహే ||౪||


శణశ్చ మా జఙ్గిడశ్చ విష్కన్ధాదభి రక్షతామ్ |

అరణ్యాదన్య ఆభృతః కృష్యా అన్యో రసేభ్యః ||౫||


కృత్యాదూషిరయం మణిరథో అరాతిదూషిః |

అథో సహస్వాన్జఙ్గిడః ప్ర ణ ఆయుంషి తారిషత్ ||౬||


అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తము 5[మార్చు]

ఇన్ద్ర జుషస్వ ప్ర వహా యాహి శూర హరిభ్యామ్ |

పిబా సుతస్య మతేరిహ మధోశ్చకానశ్చారుర్మదాయ ||౧||


ఇన్ద్ర జఠరం నవ్యో న పృణస్వ మధోర్దివో న |

అస్య సుతస్య స్వ౧ర్ణోప త్వా మదాః సువాచో అగుః ||౨||


ఇన్ద్రస్తురాషాణ్మిత్రో వృత్రం యో జఘాన యతీర్న |

బిభేద వలం భృగుర్న ససహే శత్రూన్మదే సోమస్య ||౩||


ఆ త్వా విశన్తు సుతాస ఇన్ద్ర పృణస్వ కుక్షీ విడ్ఢి శక్ర ధియేహ్యా నః |

శ్రుధీ హవం గిరో మే జుషస్వేన్ద్ర స్వయుగ్భిర్మత్స్వేహ మహే రణాయ ||౪||


ఇన్ద్రస్య ను ప్ర వోచం వీర్యాణి యాని చకార ప్రథమాని వజ్రీ |

అహన్నహిమను అపస్తతర్ద ప్ర వక్షణా అభినత్పర్వతానామ్ ||౫||


అహన్నహిం పర్వతే శిశ్రియాణం త్వష్టాస్మై వజ్రం స్వర్యం తతక్ష |

వాశ్రా ఇవ ధేనవః స్యన్దమానా అఞ్జః సముద్రమవ జగ్మురాపః ||౬||


వృషాయమాణో అవృణీత సోమం త్రికద్రుకేషు అపిబత్సుతస్య |

ఆ సాయకం మఘవాదత్త వజ్రమహన్నేనం ప్రథమజామహీనామ్ ||౭||


అధర్వణవేదము (అధర్వణవేదము - కాండము 2 - సూక్తములు 1 నుండి 5 వరకూ)


మూస:అధర్వణవేదము