అథర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తములు 11 నుండి 15 వరకూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అధర్వణవేదము (అథర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తములు 11 నుండి 15 వరకూ)అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 11[మార్చు]

వషట్తే పూషన్నస్మిన్త్సూతావర్యమా హోతా కృణోతు వేధాః |

సిస్రతాం నార్యృతప్రజాతా వి పర్వాణి జిహతాం సూతవా ఉ ||1||


చతస్రో దివః ప్రదిశశ్చతస్రో భూమ్యా ఉత |

దేవా గర్భం సమైరయన్తం వ్యూర్ణువన్తు సూతవే ||2||


సూషా వ్యూర్ణోతు వి యోనిం హాపయామసి |

శ్రథయా సూషణే త్వమవ త్వం బిష్కలే సృజ ||3||


నేవ మాంసే న పీవసి నేవ మజ్జస్వాహతమ్ |

అవైతు పృశ్ని శేవలం సునే జరాయ్వత్తవే ऽవ జరాయు పద్యతామ్ ||4||


వి తే భినద్మి మేహనం వి యోనిం వి గవీనికే |

వి మాతరం చ పుత్రం చ వి కుమారం జరాయుణావ జరాయు పద్యతామ్ ||5||


యథా వాతో యథా మనో యథా పతన్తి పక్షిణః |

ఏవా త్వం దశమాస్య సాకం జరాయుణా పతావ జరాయు పద్యతామ్ ||6||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 12[మార్చు]

జరాయుజః ప్రథమ ఉస్రియో వృషా వాతాభ్రజా స్తనయన్నేతి వృష్ట్యా |

స నో మృడాతి తన్వ ఋజుగో రుజన్య ఏకమోజస్త్రేధా విచక్రమే ||1||


అఙ్గేఅఙ్గే శోచిషా శిశ్రియాణం నమస్యన్తస్త్వా హవిషా విధేమ |

అఙ్కాన్త్సమఙ్కాన్హవిషా విధేమ యో అగ్రభీత్పర్వాస్యా గ్రభీతా ||2||


ముఞ్చ శీర్షక్త్యా ఉత కాస ఏనం పరుష్పరురావివేశా యో అస్య |

యో అభ్రజా వాతజా యశ్చ శుష్మో వనస్పతీన్త్సచతాం పర్వతాంశ్చ ||3||


శం మే పరస్మై గాత్రాయ శమస్త్వవరాయ మే |

శం మే చతుర్భ్యో అఙ్గేభ్యః శమస్తు తన్వే మమ ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 13[మార్చు]

నమస్తే అస్తు విద్యుతే నమస్తే స్తనయిత్నవే |

నమస్తే అస్త్వశ్మనే యేనా దూడాశే అస్యసి ||1||


నమస్తే ప్రవతో నపాద్యతస్తపః సమూహసి |

మృడయా నస్తనూభ్యో మయస్తోకేభ్యస్కృధి ||2||


ప్రవతో నపాన్నమ ఏవాస్తు తుభ్యం నమస్తే హేతయే తపుషే చ కృణ్మః |

విద్మ తే ధామ పరమం గుహా యత్సముద్రే అన్తర్నిహితాసి నాభిః ||3||


యాం త్వా దేవా అసృజన్త విశ్వ ఇషుం కృణ్వానా అసనాయ ధృష్ణుమ్ |

సా నో మృడ విదథే గృణానా తస్యై తే నమో అస్తు దేవి ||4||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 14[మార్చు]

భగమస్యా వర్చ ఆదిష్యధి వృక్షాదివ స్రజమ్ |

మహాబుధ్న ఇవ పర్వతో జ్యోక్పితృష్వాస్తామ్ ||1||


ఏషా తే రాజన్కన్యా వధూర్ని ధూయతామ్యమ |

సా మాతుర్బధ్యతాం గృహే ऽథో భ్రాతురథో పితుః ||2||


ఏషా తే కులపా రాజన్తాము తే పరి దద్మసి |

జ్యోక్పితృష్వాసాతా ఆ శీర్ష్ణః శమోప్యాత్ ||3||


అసితస్య తే బ్రహ్మణా కశ్యపస్య గయస్య చ |

అన్తఃకోశమివ జామయో ऽపి నహ్యామి తే భగమ్ ||4 ||

అధర్వణవేదము - కాండము 1 - సూక్తము 15[మార్చు]

సం సం స్రవన్తు సిన్ధవః సం వాతాః సం పతత్రిణః |

ఇమం యజ్ఞం ప్రదివో మే జుషన్తాం సంస్రావ్యేణ హవిషా జుహోమి ||1||


ఇహైవ హవమా యాత మ ఇహ సంస్రావణా ఉతేమం వర్ధయతా గిరః |

ఇహైతు సర్వో యః పశురస్మిన్తిష్ఠతు యా రయిః ||2||


యే నదీనాం సంస్రవన్త్యుత్సాసః సదమక్షితాః |

తేభిర్మే సర్వైః సంస్రావైర్ధనం సం స్రావయామసి ||3||


యే సర్పిషః సంస్రవన్తి క్షీరస్య చోదకస్య చ |

తేభిర్మే సర్వైః సంస్రావైర్ధనం సం స్రావయామసి ||4||


అధర్వణవేదము


మూస:అధర్వణవేదము