సింహగిరి వచనములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీః

సింహగిరి వచనములు

కృష్ణమాచార్య ప్రణీతముశ్రీ సింహాచల దేవస్థానము వారిచె

ప్రకటితము

ప్రతులు-1500


మూల్యము :—


ప్రాప్తిస్తానము :-

కార్యనిర్వహణాధికారి,

సింహాచలం దేవస్థానం,

సింహాచలం, విశాఖపట్నం

530 028.


విభవ, ఆషాఢ శుక్ల ద్వాదశి,

(26-7-1988)


ముద్రణ :-

జీయర్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్

శ్రీనివాసనగర్

ప్రహ్లాదపురం (B.O.)

విశాఖ-530 027.

విషయ సూచిక

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11

జి. వి. నరసింహమూర్తి, బి.ఎస్ సి; బి.యల్ ;

డెప్యూటీ కమీషనరు, కార్యనిర్వహణాధికారి,

శ్రీ సింహాచల దేవస్థానం,

సింహాచలం, విశాఖపట్నం-530 028.

నివేదనము

చాతుర్లక్ష గ్రంథ సంకీర్తన వాక్పూజలతో శ్రీ సింహాద్రినాధుణ్ణి మెప్పించి, ప్రత్యక్షంకావించుకొని, తనపాటకు ఆ స్వామిచే నాట్యమాడించిన మహాభక్త శిఖామణి, ప్రథమాంధ్రవచనకవితాచార్యుడు, 'పదకొండో అవతారంగా' ఖ్యాతిగాంచిన మహానుభావుడు, కృష్ణమాచార్యులవారి "సింహగిరి వచనాల"ను నేటికి దేవస్థానం తరపున తెనుగువారికి సమర్పించగలుగుతున్నందుకు ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను.

చందనంలోవాడి సన్నిధిని జరిగే వైధిక -సారస్వత-సాంప్రదాయిక కార్యక్రమాలన్నిటిలోనూ నిర్వాజంగా, నిరపేక్షంగా, కేవలకైంకర్య బుద్ధితో పాల్గొంటున్న ఆప్త మిత్రులు శ్రీమాన్ టి. పి. శ్రీరామచంద్రాచార్య, ఎం.ఏ; (మిసెస్ ఏ.వీ.ఎస్. కళాశాల-ఆంధ్ర విభాగాధ్యక్షులు) గారు ఈ గ్రంధప్రకటనంలోనూ యథాపూర్వంగా తమసహకారాన్ని సమగ్రంగా, సమర్ధంగా అందించేరు.

మహత్తరమైన ఈ గ్రంథానికి బృహత్తరమైన పీఠికను సమకూర్చడంతోపాటు ముద్రితవచనాలకు తాము సేకరించిన మరిన్ని వచనాలనూ చేర్చి పుష్టిని, మాకు తుష్టినీ సమకూర్చిన శ్రీమాన్ ఆచార్యులవారభినందనీయులు.

శ్రీసింహాంద్రినాధుడు శ్రీమాన్ శ్రీరామచంద్రాచార్యులవారికి ఇతోధిక సేవాభాగ్యాన్ని ప్రసాదించాలని, తెలుగునాట భక్తులు, పండితులు సర్వులూ ఈ వచనాలను మంచి మనసుతో స్వీకరించాలని కోరుచున్నాను.

జి. వి. నరసింహమూర్తి.