పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సుయోధనుడుద్రెళ్ళుట

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-824-వ.)[మార్చు]

అట్లు సనుదెంచి మయమాయామోహితంబైన సభాస్థలంబు నందు.

(తెభా-10.2-825-క.)[మార్చు]

లిలములు లేని ఠావున
' లువలు వెస నెగయఁ దిగిచి వారక తోయం
బు లు గల చోటను జేలం
'బు లు దడియఁగఁ బడియె నిజవిభుత్వము దఱుఁగన్

(తెభా-10.2-826-క.)[మార్చు]

విధమంతయుఁ గనుఁగొని
'పా ని నవ్వుటయు నచటి పార్థివులును గాం
తా లియును యమతనయుఁడు
'వా విరిఁ జేసన్నఁ దమ్ము వారింపంగన్.

(తెభా-10.2-827-వ.)[మార్చు]

దామోదరానుమోదితులయి మహారవంబుగాఁ బరిహాసంబులు చేసిన సుయోధనుండు లజ్ఞావనతవదనుండై కుపితమానసుం డగుచు నయ్యెడ నిలువక వెలువడి నిజపురంబునకరిగె; నయ్యవసరంబున ధీవిశాలు రైన సభాసదులగు నచ్చటి జనంబుల కోలాహలంబు సంకులంబైన నజాతశత్రుండు చిత్తంబున విన్ననై యుండె; నప్పుండరీకాక్షుండు భూభార నివారణకారణుం డగుటంజేసి దుర్యోధను నపహాసంబునకుం గాదనండయ్యె; నంత.

(తెభా-10.2-828-క.)[మార్చు]

రి ధర్మసుతుని వీడ్కొని
' రుణీ హిత బంధుజన కదంబము గొలువం
రితోషమునఁ గుశస్థల
'పు మునకుం జనియె మోదమున నరనాథా!

(తెభా-10.2-829-చ.)[మార్చు]

' వరబంధమోక్షణముఁ జైద్యవధంబును బాండురాజ నం
' మఖరక్షణంబును నుదారతఁ జేసిన యట్టి దేవకీ
' యుచరిత్ర భాసుర కథా పఠనాత్ములు గాంతు రిష్ట శో
' బహుపుత్త్ర కీర్తులును వ్యవివేకము విష్ణులోకమున్.

(తెభా-10.2-830-క.)[మార్చు]

ని శుకయోగీంద్రుండ
'మ్మ నుజేంద్రునిఁజూచి పలికె ఱియును శ్రీకృ
ష్ణు ని యద్భుత కర్మంబులు
'వి నిపింతుం జిత్తగింపు విమలచరిత్రా!

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 11:13, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)