పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/సాళ్వుని వధించుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సాళ్వుని వధించుట

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/సాళ్వుని వధించుట)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-908-చ.)[మార్చు]

' రి దనమీఁద ఘోరనిశితాశుగజాలము లేయు సాల్వభూ
' రు వధియింపఁ గోరి బహువారిద నిర్గతభూరివృష్టి వి
'స్ఫు ణ ననూన తీవ్రశరపుంజములన్ గగనంబుఁ గప్పి క్ర
'చ్చ రిపుమౌళిరత్నమునుజాపమువర్మముఁ ద్రుంచివెండియున్.

(తెభా-10.2-909-మ.)[మార్చు]

'వి తక్రోధముతోడఁగృష్ణుఁడు జగద్విఖ్యాతశౌర్యక్రియో
'ద్ధ శక్తిన్ వడిఁ ద్రిప్పి మింట మెఱుఁగుల్‌ ట్టంబుగాఁ బర్వ ను
'గ్ర తఁ జంచద్గద వైచి త్రుంచె వెసఁ జూర్ణంబై ధరన్ రాల నా
' భూరిత్రిపురాభమున్ మహితమాయాశోభమువ్‌ సౌభమున్.

(తెభా-10.2-910-వ.)[మార్చు]

అట్లు కృష్ణుం డమ్మయనిర్మిత మాయావిమానంబు నిజగదాహతి నింతింతలు తునియలై సముద్రమధ్యంబునం దొరంగం జేసిన సాల్వుండు గోఱలు వెఱికిన భుజంగంబు భంగి గండడంగి విన్ననై విగతమాయాబలుం డయ్యును బొలివోవని బీరంబున వసుధా తలంబునకు డిగ్గి యాగ్రహంబున.

(తెభా-10.2-911-క.)[మార్చు]

మునఁ బవినిభ మగు భీ
' గద ధరియించి కదియఁగాఁ జనుదేరన్
ము హరుఁ డుద్ధతి సాల్వుని
' ము గదాయుక్తముగను ఖండించె నృపా!

(తెభా-10.2-912-క.)[మార్చు]

అం తం బోవక కినుక న
'నం తుఁడు విలయార్కమండలాయతరుచి దు
ర్దాం తంబగు చక్రంబు ని
'తాం తంబుగఁ బూన్చి సాల్వరిణిపుమీఁదన్.

(తెభా-10.2-913-క.)[మార్చు]

గు రుశక్తి వైచి వెస భా
'సు కుండలమకుటరత్నశోభితమగు త
చ్ఛి ము వడిఁ ద్రుంచె నింద్రుఁడు
' కులిశముచేత వృత్రు ధియించు క్రియన్.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 11:16, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)