పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/సత్యభామా పరిణయంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సత్యభామా పరిణయంబు

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/సత్యభామా పరిణయంబు)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-80-మ.)[మార్చు]

ని యిబ్భంగి బహుప్రకారముల నేకాంతస్థుఁడై యింటిలోఁ
బుద్దిం బరికించి నీతి గని, సత్రాజిత్తు సంప్రాప్త శో
నుఁడై యిచ్చె విపత్పయోధితరికిన్ భామామనోహారికిన్
నుజాధీశవిదారికిన్ హరికిఁ గాంతారత్నమున్ రత్నమున్.

(తెభా-10.2-81-ఉ.)[మార్చు]

తా రసాక్షుఁ డచ్యుతుఁ డుదారయశోనిధి పెండ్లియాడె నా
నా నుజేంద్ర నందిత గుస్థితిలక్షణ సత్యభామ ను
ద్దా పతివ్రతాత్వ నయ ర్మ విచక్షణతా దయా యశః
కా ను సత్యభామను ముద్యుతినిర్జితసోమ నయ్యెడన్.

(తెభా-10.2-82-క.)[మార్చు]

ణి యిచ్చినాఁడు వాసర
ణి నీకును; మాకుఁ గలవు ణులు; కుమారీ
ణి చాలు నంచుఁ గృష్ణుఁడు
ణి సత్రాజిత్తునకును రలఁగ నిచ్చెన్.

(తెభా-10.2-83-వ.)[మార్చు]

అంత నక్కడఁ గుంతీసహితులయిన పాండవులు లాక్షాగారంబున దగ్ధులైరని విని నిఖిలార్థ దర్శనుండయ్యును, గృష్ణుండు బలభద్ర సహితుండై కరినగరంబునకుం జని కృప విదుర గాంధారీ భీష్మ ద్రోణులం గని దుఃఖోపశమనాలాపంబు లాడుచుండె; నయ్యెడ.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:21, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)