పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/శంబరోద్యగంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శంబరోద్యగంబు

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/శంబరోద్యగంబు)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-17-మ.)[మార్చు]

గు రు మాయారణవేదియై, కవచియై, కోదండియై, బాణియై
రిజుం డోరి! నిశాట! వైచితివి నాఁ డంభోనిధిన్ నన్ను, ఘో
ణాంభోనిధి వైతు నిన్ను నిదె వే మ్మంచుఁ జీరెన్ మనో
దివ్యాంబరు నుల్లసద్దనుజ సేనాడంబరున్ శంబరున్.

(తెభా-10.2-18-చ.)[మార్చు]

లిచి యిట్టు కృష్ణసుతుఁ డాడిన నిష్ఠుర భాషణంబులం
హతమై వడిం గవియు న్నగరాజముఁ బోలి శంబరుం
రుచు లేచి వచ్చి గద చ్యుతనందను వ్రేసె నుజ్జ్వల
ద్భి దురకఠోరఘోష సమభీషణనాదము చేసి యార్చుచున్.

(తెభా-10.2-19-క.)[మార్చు]

నుజేంద్రుఁడు వ్రేసిన గదఁ
గదచేఁ బాయ నడిచి నుజులు బెదరన్
నుజాంతకుని కుమారుఁడు
నుజేశుని మీఁద నార్చి న గద వైచెన్.

(తెభా-10.2-20-వ.)[మార్చు]

అంత నా రక్కసుండు వెక్కసంబగు రోషంబునఁ దనకు దొల్లి మయుం డెఱింగించిన దైతేయమాయ నాశ్రయించి మింటికి నెగసి, పంచబాణునిపై బాణవర్షంబు గురిసిన; నమ్మహారథుండు నొచ్చియు సంచలింపక మచ్చరంబున సర్వమాయా వినాశిని యైన సాత్త్విక మాయం బ్రయోగించి దనుజుని బాణవృష్టి నివారించె; మఱియు వాఁడు భుజగ గుహ్యక పిశాచ మాయలు పన్ని నొప్పించిన నన్నియుం దప్పించి.

(తెభా-10.2-21-క.)[మార్చు]

దం ధర మూర్తిఁ గైకొని
యొం డాడక చక్రిసూనుఁ డుగ్రతరాసిన్
ఖం డించె శంబరుని తలఁ
గుం ల కోటీర మణులు గుంభిని రాలన్.

(తెభా-10.2-22-క.)[మార్చు]

చి గురాకడిదపు ధారను
ములఁ బరవశము సేయు లపాదికి దొ
డ్డ గు నుక్కడిదంబునఁ దన
తుం దెగ వ్రేయు టెంత ని చింతింపన్?

(తెభా-10.2-23-క.)[మార్చు]

బె డుచు నుండఁగ శంబరుఁ
దె డుచు బూవింటిజోదు ధీరగుణంబుల్‌
వొ డుచు గురిసిరి ముదమున
నె డుచుఁ గుసుమముల ముసురు నిర్జరు లధిపా!

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 10:16, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)