పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యదువృష్ణిభోజాంధకవంశంబు

తెలుగు భాగవతము (పోతన తెలుగు భాగవతము/దశమ స్కంధము (ద్వితీయాశ్వాసము)/యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు)
రచయిత: పోతన


(తెభా-10.2-1333-వ.)[మార్చు]

అట్టి యన్వయంబు నందు మాధవునకు రుక్మిణీదేవి యందుఁ బితృసముండును, సమగ్ర భుజావిజృంభణుండును నై ప్రద్యుమ్నుండు జనియించె; నతనికి రుక్మికూఁతురగు శుభాంగివలన ననిరుద్ధం డుదయించె; నతనికి మౌసలావశిష్టుండైన ప్రజుండు సంభవించె; నతనికిఁ బ్రతిబాహుండుపుట్టె; వానికి సుబాహుండు జన్మించె; నతనికి నుగ్రసేనుండుప్రభవించె; నతనికి శ్రుతసేనుండు గలిగె; నిట్లు యదు వృష్టి భోజాంధక వంశంబులు పరమ పవిత్రంబులై పుండరీకాక్షుని కటాక్షవీక్షణ శయ్యాసనానుగత సరసాలాప స్నానాశన క్రీడావినోదంబుల ననిశంబునుం జెందుచు, సర్వదేవతార్థంబు సమస్తంబైన క్రతువు లొనరింపుచుఁ బరమానంద కందళిత చిత్తులై యుండి" రని చెప్పి వెండియు.

(తెభా-10.2-1334-మ.)[మార్చు]

' మోత్సాహముతోడ మాధవుఁడు శుంల్లీలఁ బూరించు న
'మ్ము ళీగానము వీనులం జిలికినన్ మోదించి గోపాల సుం
' రు లేతెంతు రరణ్యభూములకుఁ; దద్దాస్యంబు గామించి య
'క్క రుణావార్థి భజింప కుందురె బుధుల్‌ కౌరవ్యవంశాగ్రణీ!

(తెభా-10.2-1335-మ.)[మార్చు]

' తినెవ్వాని యమంగళఘ్న మగు నామం బర్థిఁ జింతించినన్
'ను తిగావించిన విన్న మానవులు ధన్యుల్‌'''''; భూరిసంసార దు
'ష్కృ తులం ద్రోతురు; కాలచక్ర మహితాసిం బట్టి యా కృష్ణుఁ డీ
'క్షి తిభారం బుడుగంగఁ జేయు టిది యే చిత్రంబు? భూవల్లభా!

(తెభా-10.2-1336-వ.)[మార్చు]

ఇవ్విధంబున గోపికాజన మనోజాతుండైన కృష్ణుండు లీలామా నుష విగ్రహుండై నిజరాజధాని యైన ద్వారకాపురంబున నమానుష విభవంబు లగు సౌఖ్యంబులం బొదలుచుండె” నని చెప్పి మఱియు నిట్లనియె.

(తెభా-10.2-1337-మ.)[మార్చు]

' నుజేంద్రోత్తమ! యేను నీకుఁ ద్రిజగన్మాంగల్యమై యొప్పఁ జె
'ప్పి యీ కృష్ణకథాసుధారసము సంప్రీతాత్ములై భక్తిఁ గ్రో
'లి పుణ్యాత్ములు గాంతు రిందు సుఖముల్‌; నిర్ధూతసర్వాఘులై
' యంబుం దుదిఁ గాంతు రచ్యుతపదం బై నట్టి కైవల్యమున్.

(తెభా-10.2-1338-క.)[మార్చు]

ని యిట్లు బాదరాయణి
' మున రాగిల్ల నాభిన్యునకుం జె
ప్పి విధమున సూతుఁడు ముని
' నుల కెఱింగింప వారు మ్మతితోడన్.

(తెభా-10.2-1339-క.)[మార్చు]

సూ తుని బహువిధముల సం
'ప్రీ తునిఁ గావించి మహిమఁ బెంపారుచు వి
ఖ్యా తికి నెక్కిన కృష్ణక
'థా త్పరు లైరి బుద్ధిఁ ఱుఁగని భక్తిన్.

21-05-2016: :
గణనాధ్యాయి 11:36, 12 డిసెంబరు 2016 (UTC)